Deklarata e Privatësisë së Kompanisë: BLITZ-CINESTAR LLC

INFORMATA TË PËRGJITHSHME

 1. BLITZ-CINESTAR LLC, me seli në Blitz-CineStar LLC, Rruga Fehmi Agani 79/8, 10 000 Prishtinë, Kosovë, numër unik Idetifikues 811930438 (në tekstin e mëtejmë: Kompania dhe/ose Kontrolluesi i të Dhënave) mbledh dhe përpunon të dhëna të caktuara personale të subjekteve të të dhënave në përputhje me këtë Deklaratë të Privatësisë.
 2. Nëpërmjet kësaj Deklarate të Privatësisë, Kompania synon t’u sigurojë subjekteve të të dhënave informacion të qartë në lidhje me përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave të tyre personale dhe t’u mundësojë atyre të monitorojnë dhe menaxhojnë lehtësisht të dhënat dhe pëlqimet e tyre personale.
 3. Kompania është e përkushtuar të mbrojë privatësinë dhe të dhënat personale.
 4. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, ju lutemi kontaktoni Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave me email në dhënat.personale@cinestarcinemas.eu
 5. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë deklaratë të privatësisë në çdo kohë, për çfarëdo arsye. Subjektet e të dhënave do të informohen për çdo ndryshim në këtë Deklaratë të Privatësisë në faqen e internetit www.cinestarcinemas-ks.eu (në tekstin e mëtejmë: Internet Faqja).
 6. Ne mund t’ju kujtojmë herë pas here deklaratën e privatësisë me email, ndërsa versioni i vlefshëm i Deklaratës së Privatësisë është gjithmonë i disponueshëm në faqen e internetit.
 7. Me hyrjen në fuqi të kësaj Politike të Privatësisë, Kushtet e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe Përdorimi i “Cookies” (Politika e Cookies) shfuqizohen dhe nuk janë më të vlefshme.
 8. Kjo deklaratë hyn në fuqi në ditën e publikimit në Faqe dhe zbatohet nga data 25 maj 2018.

Të dhënat personale që përpunohen dhe përdorimi i të dhënave personale

Kjo Deklaratë e Privatësisë shpjegon:

 • Llojet e të dhënave personale që kontrolluesi i të dhënave mbledh për subjektet e të dhënave;
 • Si kontrolluesi i të dhënave merr të dhënat personale të subjekteve të të dhënave;
 • Si i përdor kontrolluesi i të dhënave të dhënat personale të subjekteve të të dhënave;
 • Bazat ligjore mbi të cilat kontrolluesi i të dhënave përdor të dhënat personale të subjekteve të të dhënave;
 • Me kë kontrolluesi i të dhënave ndan të dhënat personale të subjekteve të të dhënave;
 • Si i mbron kontrolluesi i të dhënave të dhënat tuaja personale si subjekt i të dhënave.

 1. Llojet e të dhënave personale të mbledhura dhe të përpunuara nga Kontrolluesi i të Dhënave
  Kontrolluesi i të dhënave mbledh vetëm ato të dhëna personale nga subjektet e të dhënave që janë të nevojshme për arritjen e një qëllimi të ligjshëm specifik të përpunimit.
 2. Kontrolluesi i të dhënave mund të mbledhë të dhëna personale nga subjektet e të dhënave kur kryen biznesin e tij, duke përfshirë kur subjektet e të dhënave kontaktojnë kontrolluesin e të dhënave, kërkojnë informacion nga kontrolluesi i të dhënave ose përdorin shërbimet e kontrolluesit të të dhënave.
 3. Të dhënat personale që kontrolluesi i të dhënave mbledh dhe përpunon në lidhje me subjektin e të dhënave përfshijnë (në tekstin e mëtejmë të referuar si “Të anketuarit”):
 • personal identification data: name and surname;
 • të dhënat e përdoruesit: emri i përdoruesit, fjalëkalimi dhe numri ID i Stars Club;
 • Informacioni i kontaktit: emri i punëdhënësit të subjektit të të dhënave, adresa e punëdhënësit të subjektit të të dhënave, adresa e emailit, numri i telefonit celular, numri i telefonit;
 • historia e blerjes së të dhënave nga shërbimet e kontrolluesit të të dhënave;
 • të dhënat teknike (numri i vizitave në uebsajt, ose marrja dhe përdorimi i materialeve dhe komunikimeve të dërguara të Përgjegjësit nga kontrolluesi i të dhënave në mënyrë elektronike) të mbledhura përmes cookies;
 • të dhënat për transaksionet e kryera përmes faqes së internetit (emri, mbiemri, adresa e vendbanimit, numri i telefonit ose celulari, adresa e e-mail, adresa IP, numri i pjesshëm i kartës bankare, shuma, koha dhe vendndodhja e transaksionit);
 • dhe të dhëna të tjera që i Padituri mund t’i ofrojë kontrolluesit të të dhënave.
 1. Me qëllim të realizimit të kontratës për organizimin e festës së ditëlindjes, kontrolluesi i të dhënave mund të mbledhë të dhëna personale identifikuese, duke përfshirë emrin dhe mbiemrin, datën dhe vitin e lindjes së fëmijës (festuesin) që i jepet kontrolluesit të të dhënave nga ligjorja e fëmijës. përfaqësuesi (prindi ose kujdestari). Kontrolluesi i të dhënave përdor të dhënat personale të fëmijës ekskluzivisht dhe vetëm për qëllimin e përmbushjes së detyrimeve sipas kontratës së sipërpërmendur dhe nuk i përdor ose ia përcjell ato asnjë pale të tretë për asnjë qëllim tjetër. Të dhënat personale të fëmijës fshihen jo më vonë se dy muaj nga data e ofrimit të shërbimit nga kontrolluesi i të dhënave.
 2. Me qëllim të realizimit të kontratës për ofrimin e shërbimit “Private Gaming” ose “Gaming Salla”, kontrolluesi i të dhënave mund të mbledhë të dhëna personale identifikimi, duke përfshirë emrin dhe mbiemrin, adresën, numrin personal të identifikimit (numrin unik ID/numrin personal të identifikimit ), adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit mobil. Kontrolluesi i të dhënave përdor të dhënat personale të lartpërmendura ekskluzivisht dhe vetëm për qëllimin e përmbushjes së detyrimeve sipas kontratës së sipërpërmendur dhe nuk i përdor ose ia përcjell ato asnjë pale të tretë për ndonjë qëllim tjetër.
 3. Me qëllim të garantimit të sigurisë së njerëzve dhe pronës, kontrolluesi i të dhënave mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja personale të mbledhura përmes mbikëqyrjes video.
 4. Kontrolluesi i të dhënave nuk përpunon kategori të veçanta të të dhënave personale të të anketuarve që zbulojnë origjinën racore ose etnike, opinionet politike, besimet fetare ose filozofike, ose anëtarësimin në sindikata, të dhënat gjenetike, të dhënat biometrike, të dhënat në lidhje me shëndetin ose të dhëna në lidhje me shëndetin e një personi. jeta seksuale ose orientimi seksual, as të dhënat personale në lidhje me dënimet dhe veprat penale.

Method of collecting personal dana

 1. Kompania mbledh të dhëna personale të subjekteve të të dhënave në mënyra të ndryshme, duke përfshirë:
 • si pjesë e proceseve të biznesit të Kompanisë (inspektimi i dokumenteve të identifikimit, si kartat e identitetit dhe kartat e identitetit të studentit ose dokumente të tjera që konfirmojnë statusin e studentit, faturën e pensionit që konfirmon statusin e pensionit), dhe gjatë përmbushjes së detyrimeve të Kompanisë sipas kontratave për shitja e shërbimeve të Kompanisë ose kontrata të tjera të lidhura ndërmjet Kompanisë dhe Subjektit të të Dhënave (siç është kontrata për ruajtjen e kateringut), veçanërisht në lidhje me rezervimin dhe blerjen e biletave dhe shërbimeve të tjera të CineStar;
 • duke hyrë në anëtarësimin e Stars Club dhe gjatë menaxhimit të të drejtave të anëtarësimit të subjektit të të dhënave;
 • gjatë monitorimit të faqes së internetit, duke përfshirë komunikimin me email të dërguar në dhe nga Kompania;
 • duke u regjistruar në një nga konkurset tona;
 • kur Subjekti i të Dhënave jep informacion gjatë komunikimit të drejtpërdrejtë me Kompaninë, duke përfshirë komunikimin personal me stafin e Kompanisë dhe komunikimin online nëpërmjet faqes së internetit ose emailit;
 • nëpërmjet aplikacionit celular (iCineStar) dhe
 • nga palë të treta (përfshirë, për shembull, Facebook dhe rrjete të tjera sociale)
 • nëpërmjet vëzhgimit me video.
 1. Kur Kontrolluesi i të Dhënave mbledh të dhënat tuaja personale në cilëndo nga mënyrat e përmendura më sipër, ai i përdor ato vetëm për qëllimin e deklaruar në kohën e mbledhjes së këtyre të dhënave.
 2. Në varësi të llojeve të aktiviteteve, disa të dhëna të kërkuara përcaktohen si të detyrueshme, ndërsa të tjerat janë vullnetare. Nëse nuk jepni të dhëna të detyrueshme për një aktivitet që i kërkon ato, nuk do të lejoheni të merrni pjesë në atë aktivitet.

Qëllimi dhe periudha e ruajtjes së të dhënave personale

 1. Kur kontrolluesi i të dhënave mbledh dhe përpunon të dhënat personale të subjekteve të të dhënave, ata e bëjnë këtë me qëllim që:
 • të përmbushë detyrimet e tij sipas kontratës për shitjen e shërbimeve të Kompanisë ose kontrata të tjera të lidhura ndërmjet Kompanisë dhe Subjektit të të Dhënave (p.sh. kontrata për shërbimet e kateringut e zbatueshme për artikujt e mbetur në kinematë e Kompanisë);
 • të ofrojë shërbimet e Kompanisë në treg, duke përfshirë dërgimin e publikimeve dhe detajeve të ngjarjeve te Subjektet e të Dhënave, si dhe ftesa për ngjarje të organizuara nga Kompania;
 • të përmirësojë shërbimet e Kompanisë, të masë kënaqësinë me shërbimet e Kompanisë dhe të zhvillojë gara shpërblyese;
 • të menaxhojë marrëdhëniet me subjektet e të dhënave dhe personat e tjerë gjatë veprimtarisë së tij;
 • vë në dispozicion të dhënat e kërkuara nga subjekti i të dhënave;
 • menaxhon anëtarësimin e Stars Club;
 • mbrojë personat dhe pronën (nëpërmjet video vëzhgimit);
 • dhe të përmbushë çdo detyrim ligjor;
 • të kryejë analiza dhe administrim të faqes së internetit, duke përfshirë monitorimin e përdorimit të saj.

A. SHITJE E SHËRBIMEVE TË KOMPANISË

Kontrolluesi i të dhënave si ofrues shërbimi përpunon të dhënat e mëposhtme personale të përdoruesve të shërbimit (subjektet e të dhënave): emrin, mbiemrin, datën dhe vitin e lindjes, adresën e banimit, vendin, kodin postar, gjininë, numrin e telefonit, numrin e telefonit celular dhe adresën e emailit. , si dhe të dhënat e transaksionit (emri, mbiemri, adresa e banimit, numri i telefonit ose celulari, adresa e emailit, adresa IP, numri i pjesshëm i kartës bankare, shuma, koha dhe vendndodhja e transaksionit). Kontrolluesi i të dhënave përpunon gjithashtu të dhënat e përdoruesve të regjistruar të shërbimit, të cilët janë gjithashtu anëtarët e Stars Club, duke përfshirë emrin e përdoruesit, fjalëkalimin dhe numrin e anëtarësimit.

Të dhënat personale të sipërpërmendura mblidhen me qëllim të lidhjes dhe realizimit të kontratës për shitjen e shërbimeve të Kompanisë (rezervimi dhe/ose blerja e biletave të kinemasë, rezervimi dhe/ose blerja e shërbimeve të tjera të Kompanisë) ose kontratë tjetër të lidhur ndërmjet Kompania dhe Subjekti i të Dhënave (p.sh. në rastin e një marrëveshjeje ushqimi – emri, mbiemri, adresa e postës elektronike dhe/ose numri i telefonit ose numri i telefonit celular të subjektit të të dhënave) nga Kontrolluesi i të Dhënave si ofruesi i shërbimit, dhe për ekzekutimi i proceseve të biznesit të cilat përfshijnë zgjidhjen e kërkesave nga përdoruesit (Subjektet e të dhënave) dhe mosmarrëveshjet me përdoruesit e shërbimit (Subjektet e të dhënave).

Në masën e arsyeshme të nevojshme në lidhje me shërbimet e Kompanisë, mund të jetë e nevojshme që ne të ndajmë të dhënat personale me palët e treta. Ju lutemi rishikoni seksionin e kësaj Deklarate të titulluar “Personat me të cilët Kontrolluesi i të Dhënave ndan të dhënat tuaja personale.

Të dhënat personale të mbledhura për qëllimin e përmbushjes së detyrimeve kontraktuale të kontrolluesit të të dhënave, në përgjithësi, në rastin e përdoruesve të regjistruar, përdoruesve që kërkojnë shërbimet e Kinemasë Tuaj Private ose Sallës së Lojërave, dhe anëtarëve Stars Club (Subjektet e të dhënave) , mbahen derisa përdoruesi i regjistruar ose anëtari i Stars Club (Subjekti i të dhënave) të kërkojë fshirjen e llogarisë së tij të përdoruesit, në këtë rast vetëm të dhënat për transaksionet e përfunduara mund të përpunohen më tej për të përmbushur kërkesat që rrjedhin nga raportimi tatimor dhe kontabël. Kontrolluesi i të dhënave nuk ruan të dhëna personale të përdoruesve të paregjistruar (Subjektet e të dhënave), përveç të dhënave për transaksionet e kryera, të cilat mund të ruhen për një periudhë më të gjatë. Të dhënat për transaksionet mbahen për një periudhë më të gjatë për shkak të detyrimit ligjor të kontrolluesit të të dhënave në përputhje me rregulloret e kontabilitetit në fuqi. Si përjashtim nga rregulli i lartpërmendur:

 • Kontrollori do të mbajë formularin e plotësuar të kërkesës për festimet e ditëlindjeve, shërbimin e Kinemasë tuaj private ose të Lojërave Private në format elektronik me të dhënat personale të subjektit të të dhënave për një maksimum prej dy muajsh nga data e shërbimit të ofruar, pas së cilës do të jetë fshihet ose shkatërrohet.
 • Në rastin e ekzaminimeve të jashtëzakonshme në grup dhe shërbimin e zbritjeve në grup, kontrolluesi do të ruajë të dhënat personale të subjektit të të dhënave të përfshira në kërkesën për shërbimin në fjalë për një vit nga data e shërbimit të ofruar, pas së cilës ato do të fshihen ose shkatërrohen.
 • Kontrolluesi do të ruajë të dhënat personale të subjektit të të dhënave sipas kontratës për shërbimet e mikpritjes deri në momentin e rikthimit të pasurisë së humbur, pas së cilës ato fshihen ose asgjësohen.
 • Të dhënat personale të subjektit të të dhënave të përdorura nga kontrolluesi për të informuar në lidhje me ndryshimet ose anulimet e orarit të shqyrtimit (emri, mbiemri, numri i telefonit dhe/ose numri i telefonit celular, adresa e emailit) do të shkatërrohen në fund të ditës në të cilën Njoftimi i është dërguar subjektit të të dhënave.

B. MARKETINGU DHE ZHVILLIMI I SHËRBIMEVE TË KOMPANISË

Të dhënat personale që i keni dhënë Kontrolluesit të të Dhënave gjatë regjistrimit (emri, mbiemri, data dhe viti i lindjes, gjinia, adresa e shtëpisë, qyteti dhe kodi postar, numri i telefonit, numri i telefonit celular dhe adresa e emailit) mund të përdoren nga Kontrolluesi i të dhënave për të përcaktuar nëse:

 • Lexoni email ose materiale të tjera nga Kompania, duke përfshirë buletinet, duke shkarkuar bashkëngjitjet në email ose duke hapur lidhje;
 • Hapni linkun web, çregjistroni lidhje ose lidhje me ngjarjet e përfshira në mesazhet me email dhe materialet e marketingut të Kompanisë;
 • Vizitoni dhe si e vizitoni faqen pasi hapni lidhjet që ju janë ofruar nga Kompania. Ne e bëjmë këtë duke përdorur softuer që vendos cookies në pajisjen tuaj që gjurmojnë dhe regjistrojnë këtë aktivitet. Ju lutemi, kontrolloni Njoftimin tonë për Cookie për më shumë informacion se si të menaxhoni dhe hiqni cookie-t.

Disa nga të dhënat personale të të anketuarve (emri, mbiemri dhe adresa e emailit) përdoren nga kontrolluesi i të dhënave për dërgimin e mesazheve të marketingut, buletineve, njoftimeve me email për shërbimet e Kompanisë për anëtarët e Stars Club dhe përdoruesit e shërbimeve të Kompanisë, me kusht që i padituri të ketë dhënë pëlqimin për këtë.

Nëse nuk dëshironi të merrni më mesazhet e mësipërme të marketingut, buletinet ose njoftimet me email për shërbimet e Kompanisë, mund të çabonoheni në çdo kohë në faqen e internetit www.cinestarcinemas-ks.eu duke klikuar në linkun e çregjistrimit në në fund të çdo buletini ose duke dërguar një email në: dhënat.personale@cinestarcinemas.eu.

Kontrolluesi i të dhënave mund të përdorë të dhënat personale të të paditurit (emri, mbiemri, adresa e emailit dhe gjinia) për dërgimin e ftesave në ngjarjet e organizuara nga Kompania dhe/ose kompanitë e lidhura me kontrolluesin e të dhënave me qëllim të promovimit të tyre.

Kur Kompania organizon konkurse çmimesh për promovimin e saj, ajo mund të kërkojë nga ju, përveç të dhënave të identifikimit, edhe disa të dhëna personale shtesë të përcaktuara nga rregullat e konkursit.

Kontrolluesi i të dhënave ruan të dhënat personale të mbledhura për këtë qëllim për aq sa është e nevojshme për të arritur qëllimin për të cilin ato janë mbledhur/përpunuar ose derisa i padituri të tërheqë pëlqimin e tij (nëse kërkohet për një qëllim të caktuar për të cilin janë mbledhur të dhënat personale), pas së cilës ata fshini ose shkatërroni ato. Përjashtimisht, në lidhje me të dhënat personale të mbledhura për qëllime të një konkursi çmimi, kontrolluesi i të dhënave ruan të dhënat personale të të paditurit vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të arritur qëllimin për të cilin ato janë mbledhur, por jo më gjatë se gjashtë muaj nga momentin e dhënies së çmimit, pas së cilës i fshijnë ose i shkatërrojnë.

C. MENAXHIM I MARDHËNIEVE ME KONSUMATORË

Kontrolluesi i të dhënave, si ofrues i shërbimeve të faqes së internetit, përpunon të dhënat personale të mëposhtme me qëllim të vizitës së faqes në internet, regjistrimit ose hapjes së një llogarie përdoruesi për përdoruesit e regjistruar të faqes në internet, zgjidhjen e problemeve, kryerjen e detyrave administrative dhe/ ose vendosja e kontakteve me përdoruesit e faqes së internetit: emri, mbiemri, adresa e emailit, adresa e banimit, qyteti, kodi postar, numri i telefonit, numri i telefonit mobil, gjinia, emri i përdoruesit, numri i kartës Loyalty Club, fjalëkalimi, data dhe viti i lindjes.

Për më tepër, Kompania përdor cookie në faqen e internetit. Ju lutemi kontrolloni Njoftimin tonë për Cookie.

Të dhënat personale të mbledhura për këtë qëllim mbahen përgjithmonë për përdoruesit e regjistruar dhe anëtarët e Stars Club (Subjektet e të dhënave), ose derisa përdoruesi i regjistruar ose anëtari i Stars Club (Subjekti i të dhënave) të kërkojë fshirjen e llogarisë së tyre të përdoruesit.

D. STARS CLUB MEMBERSHIP

Të dhënat e dhëna nga përdoruesi gjatë regjistrimit, si emri, mbiemri, data dhe viti i lindjes, numri i telefonit, numri mobil, adresa e emailit, adresa e banimit, kodi postar dhe gjinia, përpunohen nga kontrolluesi i të dhënave për qëllime përmbushja e të drejtave të anëtarëve Stars Club.

Të dhënat personale të mbledhura për këtë qëllim ruhen përgjithmonë për përdoruesit e regjistruar (subjektet e të dhënave), ose derisa përdoruesi (subjekti i të dhënave) të kërkojë fshirjen e llogarisë së tyre të përdoruesit.

E. PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY (VIDEO SURVEILLANCE)

Kontrolluesi i të dhënave, me qëllim të mbrojtjes së personave dhe pronës, regjistron hapësirën brenda dhe përballë objektit afarist përmes sistemit të vëzhgimit me video dhe të dhënat personale të mbledhura nga videombikëqyrja nuk përdoren për qëllime të tjera.

Të gjitha zonat që regjistrohen me video vëzhgim shënohen me një shenjë që tregon se zona është nën video mbikëqyrje në atë mënyrë që shenja të jetë e dukshme më së voni me hyrjen në perimetrin e regjistrimit dhe të përmbajë të gjitha informacionet e nevojshme të përcaktuara me ligj.

Personi përgjegjës i kontrolluesit të të dhënave dhe/ose personi i autorizuar nga kontrolluesi i të dhënave ka të drejtë të aksesojë të dhënat personale të mbledhura përmes vëzhgimit me video, dhe persona të tillë nuk mund t’i përdorin të dhënat personale të mbledhura përmes mbikëqyrjes video për ndonjë qëllim tjetër përveç mbrojtjes së personave. dhe pronës.

Sistemi i mbikqyrjes video mbrohet nga aksesi i paautorizuar.

Kontrolluesi i të dhënave do të krijojë një sistem të automatizuar regjistrimesh për regjistrimin e aksesit në pamjet e vëzhgimit me video, i cili do të përfshijë kohën dhe vendin e aksesit, si dhe identifikimin e personave që kanë akses në të dhënat personale të mbledhura përmes vëzhgimit me video.

Të dhënat personale të mbledhura për këtë qëllim do të ruhen për një maksimum prej 1 muaji, përveç rasteve kur një periudhë më e gjatë ruajtjeje parashikohet nga një ligj tjetër ose nëse ato janë prova në një procedurë gjyqësore, administrative, arbitrazhi ose procedimi tjetër të barasvlershëm.

F. PLOTËSIMI I DETYRIMEVE LIGJORE TË KONTROLLUESIT TË TË DHËNAVE

Përveç të cekurave më sipër, kontrolluesi i të dhënave përpunon të dhënat personale të subjektit të të dhënave si emri, mbiemri, adresa e vendbanimit, vendbanimi, kodi postar, data dhe viti i lindjes, numri i telefonit dhe/ose numri i telefonit mobil dhe email adresa, për të përmbushur detyrimet e saj ligjore, si ato që rrjedhin nga rregulloret e kontabilitetit dhe kontabilitetit, si dhe rregulloret për mbrojtjen e konsumatorit.

Të dhënat personale të mbledhura për këtë qëllim ruhen në përputhje me periudhat e ruajtjes të përcaktuara nga rregulloret në fuqi.

Bazat për përpunimin e të dhënave personale

Kontrolluesi i të dhënave përpunon të dhënat tuaja personale bazuar në arsyet e mëposhtme:

 • kryerja e një kontrate për shitjen e shërbimeve ndërmjet subjektit të të dhënave dhe kontrolluesit (p.sh. kontrata për shërbimet e ruajtjes, kontrata e anëtarësimit Stars Club, etj.);
 • interesi legjitim i kontrolluesit të të dhënave, përkatësisht për: ofrimin dhe menaxhimin e faqes në internet, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe procedurave ndërmjet subjektit të të dhënave dhe kontrolluesit, ndarjen e të dhënave personale me kompanitë e lidhura dhe palët e treta siç detajohet në këtë Deklaratë të Privatësisë, dërgimin e ftesave për ngjarje të organizuara nga kontrolluesi, monitorimi i zakoneve të përdoruesve për të përmirësuar shërbimet dhe mbikëqyrja me video;
 • pëlqimin e qartë të subjektit të të dhënave për marrjen e mesazheve të marketingut, buletineve, njoftimeve me email në lidhje me shërbimet e kontrolluesit, pjesëmarrjen në shortet e çmimeve dhe
 • respektimin e detyrimeve ligjore të kontrolluesit të të dhënave.

Personat me të cilët kontrolluesi i të dhënave ndan të dhënat tuaja personale

Të dhënat që i jepni kompanisë, bazuar në interesin legjitim të Kontrolluesit të të Dhënave, mund të ndahen me kompanitë e lidhura me Kontrolluesin e të Dhënave, të cilët gjithashtu mund t’i përpunojnë ato. Kompanitë e lidhura me Kontrolluesin e të Dhënave janë:

 • Blitz d.o.o.
 • VOX komunikacije d.o.o.
 • Duplicato Media d.o.o.
 • POSitive

Kompania mund të ndajë të dhënat tuaja personale me palët e treta në përputhje me detyrimet kontraktuale që ka me ta. Kjo përfaqëson interesin legjitim të kontrolluesit të të dhënave. Të tilla palë të treta (partnerët e biznesit të kontrolluesit të të dhënave) përfshijnë:

 • këshilltarë dhe auditorë profesional,
 • furnizuesit e palëve të treta të angazhuar nga Kompania për të ofruar shërbime në emër dhe për llogari të Kompanisë, duke përfshirë ofruesit e shërbimeve të TI-së, organizatorët e ngjarjeve; dhe
 • palë të tjera të treta të angazhuara nga Kompania për t’ju ofruar shërbime, duke përfshirë shërbimet e korrierëve, avokatët, ekspertët dhe përkthyesit.

Kontrolluesi mund të ndajë të dhëna personale me autoritetet mbikëqyrëse, gjykatat ose agjencitë qeveritare kur një ndarje e tillë është e nevojshme, duke përfshirë respektimin e të gjitha kërkesave ligjore. Nëse nuk ndalohet me ligj, ne do të bëjmë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për t’ju njoftuar paraprakisht për një zbulim të tillë të të dhënave tuaja personale nga Kompania.

Kompania nuk lejon që të dhënat tuaja personale të vihen në dispozicion të palëve të treta me qëllim të ofrimit të produkteve dhe shërbimeve të palëve të treta, përveç nëse ju keni dhënë pëlqimin tuaj të shprehur për këtë qëllim.

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale

 1. 1. Kompania e merr seriozisht mbrojtjen e të dhënave personale dhe ka marrë masa të ndryshme paraprake për të mbrojtur të dhënat tuaja personale. Pjesëmarrësi në anketë mund të hyjë në të dhënat e tij personale në faqen e internetit duke përdorur një fjalëkalim dhe emrin e përdoruesit/adresën e-mail. Fjalëkalimi i pjesëmarrësit është i koduar. Rekomandohet që pjesëmarrësi të mos i zbulojë askujt fjalëkalimin. Përveç kësaj, të dhënat personale të identifikimit të pjesëmarrësit ruhen në një server që mund të aksesohet vetëm nga individë të zgjedhur dhe ofruesit e shërbimeve. Kompania kodon disa informacione të ndjeshme duke përdorur teknologjinë Secure Socket Layer (SSL) për të siguruar që të dhënat personale të pjesëmarrësit janë të sigurta. Ju jeni përgjegjës për sigurinë e fjalëkalimit tuaj dhe duhet ta ndryshoni atë periodikisht. Fjalëkalimi juaj nuk duhet të jetë i thjeshtë dhe duhet të përmbajë të paktën 8 karaktere (numra dhe shkronja, të paktën një shkronjë e madhe, një shkronjë e vogël dhe një simbol). Ato nuk duhet të përmbajnë të dhëna personale (emri, mbiemri, emaili, adresa e shtëpisë, numri i telefonit, data e lindjes), numra të njëpasnjëshëm ose identik, shkronja të njëpasnjëshme ose identike, si dhe fjalë të tilla si “fjalëkalimi”, “passkodi”, “CineStar, ” “cinestar” etj. Sistemi nuk do t’ju lejojë të ndryshoni fjalëkalimin tuaj ose të identifikoheni me të njëjtin nëse nuk i plotëson kërkesat e sigurisë.
 1. Fatkeqësisht, asnjë transmetim i të dhënave nëpërmjet internetit ose ndonjë rrjeti pa tel nuk mund të jetë 100% i sigurt dhe kompania nuk mund të garantojë mbrojtjen e çdo informacioni të transmetuar në ose nga faqja e internetit dhe nuk është përgjegjëse për veprimet e ndonjë pale të tretë që mund të përfitojë akses në të dhëna të tilla.
 2. Në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, kompania përdor masa teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat personale nga aksesi, përdorimi, zbulimi ose shkatërrimi i paautorizuar.
 3. Për të mbrojtur të dhënat personale dhe privatësinë e pjesëmarrësit, shoqëria zbaton masat e duhura të mbrojtjes fizike, teknike dhe organizative. Mirëmbajtja dhe testimi i sigurisë së lartpërmendur kryhen në baza të përhershme. Kompania kufizon aksesin në të dhënat e pjesëmarrësve për individët e autorizuar që punojnë drejtpërdrejt në ofrimin ose mirëmbajtjen e shërbimit dhe në përmirësimin e cilësisë dhe faturimit të shërbimit. Përveç kësaj, kompania trajnon vazhdimisht stafin e saj për rëndësinë e konfidencialitetit dhe ruajtjen e privatësisë dhe sigurisë së të dhënave personale dhe angazhon partnerë me të cilët janë kontraktuar masat e duhura mbrojtëse.
 4. Kontrolluesi i të dhënave i përmbahet standardeve të njohura ndërkombëtarisht PCI DSS në lidhje me transaksionet me kartela krediti/debiti, procedurat e brendshme të sigurisë për menaxhimin e sistemit të dokumenteve dhe emaileve, si dhe infrastrukturën e mirëmbajtjes në të gjitha ambientet e kompanisë.

Të drejtat e subjekteve të të dhënave

 1. Ankesa – Kontrolluesi i të dhënave përpiqet të sigurojë standardet më të larta gjatë përpunimit të të dhënave personale dhe merr seriozisht zgjidhjen e çdo ankese nga subjektet e të dhënave. Nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja personale nga kontrolluesi i të dhënave shkel rregullat e mbrojtjes së të dhënave, ju lutemi na informoni me shkrim në adresën e kontrolluesit të të dhënave (Blitz-CineStar LLC, Rruga Fehmi Agani 79/8, 10 000 Prishtinë, Kosovë, Vëmendje: kontrolluesi i të dhënave – mos hap) ose me email: dhënat.personale@cinestarcinemas.eu . Ju gjithashtu mund të paraqisni një ankesë tek autoriteti mbikëqyrës – Agjencia e Informacionit dhe Privatësisë, Rr. Zejnel Salihu, nr.22, Prishtinë, Kosovë.
 2. E drejta e qasjes: Çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të marrë detaje në lidhje me të dhënat personale të përpunuara nga kontrolluesi i të dhënave në lidhje me to dhe mënyrën se si ato përpunohen.
 3. E drejta për korrigjim: Nëse kontrolluesi i të dhënave përpunon të dhënat tuaja personale të cilat janë të paplota ose të pasakta, ju mund të kërkoni që ato të korrigjohen ose plotësohen në çdo kohë. Ju lutemi na informoni për çdo ndryshim në të dhënat tuaja personale nëpërmjet e-mail: dhënat.personale@cinestarcinemas.eu në mënyrë që ne të mund të përditësojmë të dhënat tuaja.
 4. E drejta për fshirje (“e drejta për t’u harruar”): Ju mund të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale nga kontrolluesi i të dhënave nëse ato janë përpunuar në mënyrë të paligjshme ose nëse një përpunim i tillë përbën një ndërhyrje të tepruar në interesat tuaja të mbrojtura. Ju lutemi vini re se ka arsye që mund të parandalojnë fshirjen e menjëhershme, siç janë detyrimet ligjore për arkivimin e të dhënave.
 5. E drejta e kufizimit të përpunimit: Ju mund të kërkoni që kontrolluesi i të dhënave të kufizojë përpunimin e të dhënave tuaja:
 • Nëse e kundërshtoni saktësinë e të dhënave gjatë periudhës që i mundëson kontrolluesit të të dhënave të verifikojë saktësinë e të dhënave;
 • Nëse përpunimi i të dhënave ishte i paligjshëm, por ju refuzoni fshirjen dhe në vend të kësaj kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave;
 • Nëse të dhënat nuk kërkohen më për qëllimet e synuara, por janë ende të nevojshme për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore; ose
 • Nëse keni kundërshtuar përpunimin e këtyre të dhënave.
 1. E drejta për bartje të të dhënave: Ju mund t’i kërkoni kontrolluesit të të dhënave që t’ju ofrojë të dhënat që i keni besuar në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makineri:
 • Nëse përpunimi bazohet në pëlqimin tuaj, të cilin ju mund të revokoni, ose për kryerjen e një kontrate; dhe
 • Nëse përpunimi kryhet me mjete të automatizuara
 1. Në rrethana të caktuara, çdo subjekt i të dhënave ka gjithashtu të drejtën të kërkojë ndërprerjen e çdo transferimi të paautorizuar të të dhënave të tyre personale palëve të treta dhe të kërkojë që kontrolluesi i të dhënave të mos transferojë të dhënat personale që lidhen me to palëve të treta.
 2. Ushtrimi i të drejtave tuaja: Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e lartpërmendura, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet e kontaktit të parashikuara në nenin 1 të kësaj Deklarate.
 3. Konfirmimi i identitetit: Në rast dyshimi, ne mund të kërkojmë informacion shtesë për të verifikuar identitetin tuaj. Kjo është për të mbrojtur të drejtat dhe privatësinë tuaj.
 4. Abuzimi i të drejtave: Nëse përdorni ndonjë nga të drejtat e lartpërmendura me një qëllim të dukshëm abuzimi, kontrolluesi i të dhënave mund të ngarkojë një tarifë administrative ose të refuzojë të përpunojë kërkesën tuaj.
 5. Kur kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale nga kontrolluesi i të dhënave ose kur tërhiqni pëlqimin tuaj të dhënë më parë, ekziston mundësia që Kompania të mos jetë në gjendje të arrijë qëllimet e përpunimit të përcaktuara në këtë Deklaratë Privatësie ose që ju nuk do të jetë në gjendje të përdorë shërbimet tona. Tërheqja e pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit të bazuar në pëlqimin përpara tërheqjes së tij.
 6. Kur kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale nga kontrolluesi i të dhënave ose kur tërhiqni pëlqimin tuaj të dhënë më parë, është e rëndësishme të kuptoni se Kompania mund të vazhdojë të përpunojë të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme ose të lejuar ndryshe me ligj.


Pasojat e mosdhënies së të dhënave personale dhe menaxhimit të pëlqimeve

 1. Në rast se nuk jepni të dhëna personale që kërkon Kompania për qëllimin e lidhjes dhe ushtrimit të të drejtave nga një kontratë e shitjes së shërbimeve tona ose kontrata të tjera ndërmjet kompanisë dhe subjektit të të dhënave, kontrata nuk mund të lidhet pasi kontrolluesi i të dhënave nuk do të jetë në gjendje të përmbushë kontratën.
 2. Regjistrimi i përdoruesit nuk është i mundur nëse Subjekti i të Dhënave nuk dëshiron të japë të dhënat e tij personale, si p.sh. email, dhe të vendosë një emër përdoruesi dhe fjalëkalim. Pa regjistrim, një sërë shërbimesh nga website nuk disponohen, si blerja dhe rezervimi i biletave.
 3. Nëse nuk jepni pëlqimin ose tërhiqni pëlqimin për marrjen e njoftimeve tona të marketingut, nuk do të merrni mesazhet tona të marketingut, buletinet, njoftimet me email në lidhje me shërbimet e Kompanisë ose anketat që Kompania dërgon për të përmirësuar shërbimet e saj.
 4. Ju mund ta revokoni pëlqimin e dhënë Kontrolluesit të të Dhënave për një qëllim specifik përpunimi në çdo kohë, në të cilin rast të dhënat tuaja personale të mbledhura në bazë të pëlqimit nuk do të përdoren më për qëllimet e deklaruara.
 5. Ju mund të jepni ose tërhiqni pëlqimin duke dërguar një email në adresën e emailit dhënat.personale@cinestarcinemas.eu ose duke dërguar një kërkesë me shkrim në adresën e Kontrolluesit të të Dhënave.
 6. Nëse dëshironi të jepni përsëri pëlqimin tuaj, mund ta bëni këtë duke dërguar një email në adresën e emailit dhënat.personale@cinestarcinemas.eu ose duke dërguar një kërkesë me shkrim në adresën e Kontrolluesit të të Dhënave.

Konfidencialiteti i të dhënave të palëve të treta

 1. Kjo Deklaratë e Privatësisë zbatohet vetëm për përdorimin dhe trajtimin e të dhënave që Kontrolluesi i të Dhënave mbledh nga subjektet e të dhënave. Faqet e tjera të internetit që mund të aksesohen përmes faqes së internetit kanë deklaratat e tyre të privatësisë dhe praktikat e mbledhjes, përdorimit dhe zbulimit të të dhënave. Nëse vizitoni një ose më shumë nga këto faqe interneti përmes faqes së internetit, ju rekomandojmë të rishikoni deklaratën e tyre të privatësisë. Kompania nuk është përgjegjëse për praktikat dhe kushtet e funksionimit të palëve të treta.

Njoftim në lidhje me përdorimin e cookies (të ashtuquajturat “cookies”)

 1. Ne dëshirojmë t’ju informojmë se kompania jonë përdor cookie në faqen e saj të internetit.
 2. Cookies janë skedarë teksti që ruhen në kompjuterin e një vizitori. Ne përdorim cookies për të siguruar funksionimin e duhur të të gjitha funksioneve të faqes së internetit që janë të nevojshme për funksionimin normal të faqes së internetit dhe pa të cilat nuk është e mundur të hyni në faqen e internetit. Cookie të tilla nuk mund të përjashtohen ose fshihen sepse pa to faqja e internetit nuk do të funksiononte siç duhet. Megjithatë, këto cookie (ASP.NET Sessionld) nuk ruajnë asnjë të dhënë personale, por vetëm të dhëna teknike të nevojshme për funksionimin e duhur të faqes në internet.
 3. In addition to the necessary cookies for the functioning of the website, the Company also uses cookies that allow for the recognition of users when revisiting the website in order to personalize certain content specifically for you, and we use software for website analysis to analyze the use of the website. This allows the Company to gain valuable knowledge about the needs of its users, with the aim of improving the quality of its offerings.
 4. Softueri i analizës së sipërpërmendur gjithashtu mbledh dhe ruan disa të dhëna teknike, duke përfshirë adresën IP të përdoruesit. Të dhënat personale të mbledhura nga këto cookie përfshijnë: centartab (qendra e zgjedhur), EUCookie (shiriti i kukive që tregon nëse e keni lexuar), CookieWarningAgreed, deadpoolBanner (nëse baneri është shfaqur).
 5. Për më tepër, cookie-t e palëve të treta (të tilla si Google Analytics, Facebook, etj.) mund të jenë gjithashtu të pranishme në faqen e internetit, si dhe skedarë reklamimi dhe lidhje të ngjashme, të cilat gjithashtu mund të mbledhin të dhëna të caktuara personale për ju. Këto cookie nuk janë vendosur ose kontrolluar nga Kompania. Për më shumë informacion se si palët e treta përdorin cookies dhe si mund t’i menaxhoni ato, ju lutemi vizitoni faqet e internetit përkatëse të palëve të treta. Kukit e palëve të treta të përdorura në faqen e internetit përfshijnë: Google Analytics – një shërbim për matjen e trafikut të faqes në internet.
 6. Cookies për analiza, skedarë të palëve të treta, skedarë reklamash dhe skedarë të ngjashëm mund të ruhen në kompjuterin tuaj vetëm me pëlqimin tuaj të qartë. Kuki të tilla zakonisht mund të çaktivizohen ose fshihen përmes cilësimeve të duhura të shfletuesit.
 7. Mund të menaxhoni skedarët e skedarëve duke zgjedhur cilësimet në menynë e shfletuesit tuaj. Ju gjithmonë mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përdorimin e cookies në të njëjtën mënyrë, duke zgjedhur cilësimet në menunë e shfletuesit tuaj.
 8. Shumica e shfletuesve të uebit pranojnë kuki, por zakonisht mund të ndryshoni cilësimet e shfletuesit tuaj për të refuzuar skedarët e rinj, për të çaktivizuar ato ekzistuese ose thjesht për t’u njoftuar kur skedarët e rinj dërgohen në pajisjen tuaj.
 9. Për të vendosur shfletuesin tuaj që të refuzojë cookies, ju lutemi referojuni udhëzimeve të ofruara nga ofruesi i shfletuesit tuaj (zakonisht gjenden në menytë “Help”, “Tools” ose “Edit”).
 10. Ju lutemi vini re se disa funksione të faqes së internetit mund të humbasin nëse refuzoni ose çaktivizoni cookies. Për më tepër, çaktivizimi i cookies ose kategorive të cookies nuk i fshin skedarët e skedarëve nga shfletuesi juaj. Ju duhet ta bëni këtë manualisht në menunë e shfletuesit tuaj.
 11. Ne nuk i ndajmë të dhënat tuaja personale të mbledhura përmes cookies me palët e treta pa pëlqimin tuaj të qartë. Google Analytics i ruan këto të dhëna përgjithmonë dhe përdoruesit mund t’i fshijnë ato në çdo kohë.
 12. Të drejtat e subjekteve të të dhënave dhe informacione të tjera në lidhje me të dhënat personale të mbledhura për ju nëpërmjet cookies mund të gjenden në Politikën e Privatësisë.

Rruga Fehmi Agani 79/8

10 000 Prishtinë, Kosovo

GET DIRECTIONS

CINESTAR NË RAJON

28 lokacine
28,000 ulëse
4.5 milion bileta të shitura
5 kinema me pesë yje

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.