TË DHËNAT E PËRGITHSHME TË KOMPANISË

Botuesi, ofruesi i shërbimeve dhe përmbajtjes dhe pronari i faqes së internetit dhe përmbajtjes së tij:

Kompania: Blitz-CineStar LLC, shoqëri për shërbime të shfaqjes së kinemasë

Shkurtesa: Blitz-CineStar LLC

Selia dhe adresa: Rruga Fehmi Agani 79/8 , 10 000 Prishtinë, Kosovo

Numri Unik Identifikues (NUI): 811930438

Numri TVSH: 330539926

Rregjistri gjyqësor: Gjykata Ekonomike në Prishtinë

EUR xhirollogaria:

Numri i xhirollogarisë: 1501090004363424

IBAN: XK051501090004363424

USD xhirollogaria:

Numri i xhirollogarisë: 1501090004374870

IBAN: XK051501090004374870

Banka: Raiffeisen Bank, Kosovo

Rruga Fehmi Agani 79/8

10 000 Prishtinë, Kosovo

GET DIRECTIONS

CINESTAR NË RAJON

28 lokacine
28,000 ulëse
4.5 milion bileta të shitura
5 kinema me pesë yje

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.