Deklarata e Privatësisë së BLITZ-CINESTAR d.o.o. për Partnerët e Biznesit, Klientët dhe Furnizuesit

Informacion i pergjithshem

 1. BLITZ-CINESTAR LLC, me seli në Blitz-CineStar LLC, Rruga Fehmi Agani 79/8, 10 000 Prishtinë, Kosovë, numër unik Idetifikues 811930438 (në tekstin e mëtejmë: Kompania dhe/ose Kontrolluesi i të Dhënave) mbledh dhe përpunon të dhëna të caktuara personale të subjekteve të të dhënave në përputhje me këtë Deklaratë të Privatësisë.
 2. Nëpërmjet kësaj Deklarate të Privatësisë, Kompania synon t’u sigurojë subjekteve të të dhënave informacion të qartë në lidhje me përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave të tyre personale dhe t’u mundësojë atyre të monitorojnë dhe menaxhojnë lehtësisht të dhënat dhe pëlqimet e tyre personale.
 3. Kompania është e përkushtuar të mbrojë privatësinë dhe të dhënat personale.
 4. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, ju lutemi kontaktoni Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave me email në dhënat.personale@cinestarcinemas.eu
 5. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë deklaratë të privatësisë në çdo kohë, për çfarëdo arsye. Subjektet e të dhënave do të informohen për çdo ndryshim në këtë Deklaratë të Privatësisë në faqen e internetit www.cinestarcinemas-ks.eu (në tekstin e mëtejmë: Internet Faqja).
 6. Ne mund t’ju kujtojmë herë pas here deklaratën e privatësisë me email, ndërsa versioni i vlefshëm i Deklaratës së Privatësisë është gjithmonë i disponueshëm në faqen e internetit.

Parimet e përpunimit të të dhënave personale

Kontrolluesi i të dhënave përpunon të dhënat personale të individëve (personave të autorizuar, punonjësve ose çdo personi tjetër, të dhënat e të cilëve i jepen kontrolluesit të të dhënave) të partnerëve të tij të biznesit – personave juridikë dhe/ose persona fizikë të cilët në mënyrë të pavarur kryejnë veprimtari ekonomike si zejtarë ose tregtarë individualë (furnizuesit, klientët dhe partnerët e tjerë të biznesit) në kontekstin e proceseve të tij të biznesit me partnerët e biznesit (në tekstin e mëtejmë: subjektet e të dhënave) bazuar në parimet e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave personale:

 • Ligjshmëria, drejtësia dhe transparenca – gjatë përpunimit të të dhënave personale, kompania vepron në përputhje me ligjin dhe i ofron subjektit të të dhënave informacion dhe komunikim lehtësisht të arritshëm dhe të kuptueshëm në lidhje me përpunimin e të dhënave të tyre personale;
 • Kufizimi i qëllimit – kompania mbledh dhe përpunon të dhënat personale vetëm për një qëllim specifik dhe të ligjshëm dhe nuk i përpunon ato në një mënyrë që nuk është në përputhje me qëllimin për të cilin janë mbledhur;
 • Minimizimi i të dhënave – kompania përdor vetëm ato të dhëna personale të subjektit të të dhënave që janë të përshtatshme dhe të nevojshme për të arritur një qëllim të caktuar ligjor;
 • Saktësia e të dhënave personale – për të siguruar përpunim të drejtë dhe transparent të të dhënave personale dhe për të parandaluar keqpërdorimet e mundshme, të dhënat personale duhet të jenë të sakta, të plota dhe të përditësuara. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që subjekti i të dhënave të informojë kontrolluesin e të dhënave menjëherë ose sa më shpejt që të jetë e mundur për çdo ndryshim në të dhënat e tyre personale;
 • Kufizimi i ruajtjes – kompania ruan të dhënat personale të subjektit të të dhënave vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur një qëllim të caktuar dhe më pas i fshin ato nga të gjitha regjistrimet, ose zbaton anonimizimin dhe/ose pseudonimizim për to;
 • Integriteti dhe konfidencialiteti – kompania i përpunon të dhënat personale në një mënyrë të sigurt, duke përfshirë mbrojtjen kundër përpunimit të paautorizuar ose të paligjshëm, humbjes aksidentale, shkatërrimit ose dëmtimit (p.sh., vetëm personat e autorizuar që kanë nevojë për të kryer punën e tyre kanë qasje në të dhënat personale të subjektit të të dhënave të dhëna, jo individë të tjerë).

Të dhënat personale që përpunohen dhe përdorimi i të dhënave personale

Kjo Deklaratë e Privatësisë shpjegon:

 • Llojet e të dhënave personale që kontrolluesi i të dhënave mbledh për subjektet e të dhënave;
 • Si kontrolluesi i të dhënave merr të dhënat personale të subjekteve të të dhënave;
 • Si i përdor kontrolluesi i të dhënave të dhënat personale të subjekteve të të dhënave;
 • Bazat ligjore mbi të cilat kontrolluesi i të dhënave përdor të dhënat personale të subjekteve të të dhënave;
 • Me kë kontrolluesi i të dhënave ndan të dhënat personale të subjekteve të të dhënave;
 • Si i mbron kontrolluesi i të dhënave të dhënat tuaja personale si subjekt i të dhënave.

Llojet e të dhënave personale të mbledhura dhe të përpunuara nga Kontrolluesi i të Dhënave

 1. Kontrolluesi i të dhënave mbledh vetëm ato të dhëna personale nga subjektet e të dhënave që janë të nevojshme për arritjen e një qëllimi të ligjshëm specifik të përpunimit.
 2. Kontrolluesi i të dhënave mund të mbledhë të dhëna personale nga subjektet e të dhënave kur kryen biznesin e tij, duke përfshirë kur subjektet e të dhënave kontaktojnë kontrolluesin e të dhënave, kërkojnë informacion nga kontrolluesi i të dhënave ose përdorin shërbimet e kontrolluesit të të dhënave.
 3. Të dhënat personale që kontrolluesi i të dhënave mbledh dhe përpunon në lidhje me subjektin e të dhënave përfshijnë:
 • të dhënat e identifikimit: emri dhe mbiemri;
 • Informacioni i kontaktit: emri i punëdhënësit të subjektit të të dhënave, adresa e punëdhënësit të subjektit të të dhënave, adresa e emailit, numri i telefonit celular, numri i telefonit të punëdhënësit të subjektit të të dhënave;
 • të dhëna për punën e subjektit të të dhënave: titulli/funksioni i punës;
 • të dhëna financiare: të dhëna për transaksionet e biznesit, të dhëna bankare dhe të dhëna të tjera të kërkuara nga rregulloret e kontabilitetit dhe/ose tatimore, etj.;
 • dhe të dhëna të tjera për subjektet e të dhënave që subjekti i të dhënave mund t’i ofrojë kontrolluesit të të dhënave (p.sh., duke kontaktuar kontrolluesin e të dhënave nëpërmjet emailit, telefonit, etj.).
 1. Për qëllimet e kësaj Deklarate të Privatësisë, termi “punëdhënës” i referohet punëdhënësit të subjektit të të dhënave në rastin e personave të autorizuar, punonjësve ose çdo personi tjetër që janë partnerë biznesi të Kompanisë, pavarësisht nëse partnerët e biznesit janë të ligjshëm. ose personat fizikë. Në rastin e partnerëve të biznesit që janë persona fizikë që ushtrojnë në mënyrë të pavarur veprimtari ekonomike si tregtarë ose tregtarë individualë, termi “punëdhënës” i referohet veprimtarisë së tyre të pavarur ekonomike (tregti, tregtar individual).
 2. Kontrolluesi i të dhënave nuk përpunon kategori të veçanta të të dhënave personale të subjekteve të të dhënave që zbulojnë origjinën racore ose etnike, opinionet politike, besimet fetare ose filozofike ose anëtarësimin në sindikata, të dhënat gjenetike, të dhënat biometrike, të dhënat në lidhje me shëndetin ose të dhënat në lidhje me gjininë e një personi fizik. jetën ose orientimin seksual dhe as të dhënat personale që lidhen me dënimet dhe veprat penale.
 3. Kontrolluesi i të dhënave mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja personale të mbledhura përmes mbikëqyrjes video të ambienteve të Kompanisë me qëllim të garantimit të sigurisë së personave dhe pronës.

Mënyra e mbledhjes së të dhënave personale

 1. Kompania mbledh të dhëna personale të subjekteve të të dhënave në mënyra të ndryshme, duke përfshirë:
 • si pjesë e proceseve të biznesit të Kompanisë me partnerët e biznesit;
 • nëpërmjet vëzhgimit me video, dhe
 • kur subjekti i të dhënave jep informacion gjatë komunikimit të drejtpërdrejtë me Kompaninë, duke përfshirë komunikimin personal me stafin e Kompanisë dhe komunikimin nëpërmjet emailit të adresuar në dhe nga Kompania.
 1. Kur kontrolluesi i të dhënave mbledh të dhëna personale të subjekteve të të dhënave në ndonjë nga mënyrat e sipërpërmendura, ai i përdor ato vetëm për qëllimin e specifikuar për subjektin e të dhënave në momentin e mbledhjes së këtyre të dhënave.

Qëllimi dhe periudha e ruajtjes së të dhënave personale.

 1. Kur kontrolluesi i të dhënave mbledh dhe përpunon të dhënat personale të subjekteve të të dhënave, ata e bëjnë këtë me qëllim që:
 • përmbushin detyrimet e tyre kontraktuale me partnerët e biznesit të kompanisë;
 • të ofrojë shërbimet e Kompanisë dhe/ose filialeve të saj në treg, duke përfshirë dërgimin e ftesave për ngjarje të veçanta dhe materiale të ngjashme dhe dhurata të rastit për subjektet e të dhënave;
 • të mbrojë pronën dhe individët,
 • vë në dispozicion të dhënat që ka kërkuar subjekti i të dhënave.

A. LIDHJA DHE KRYERJA E KONTRATAVE DHE AKTIVITETET E BIZNESIT

Kontrolluesi i të dhënave, si ofrues ose kontraktues i shërbimeve për partnerët e tij të biznesit, mbledh të dhënat e mëposhtme personale për subjektet e të dhënave: të dhënat e identifikimit, informacionet e kontaktit, të dhënat financiare dhe të dhënat e lidhura me punën.

Të dhënat personale të lartpërmendura mblidhen me qëllim të lidhjes dhe kryerjes së kontratave nga kontrolluesi i të dhënave si ofrues ose kontraktues i shërbimeve, dhe për kryerjen e proceseve të biznesit me partnerët e biznesit që përfshijnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Në masën e arsyeshme të nevojshme në lidhje me shërbimet e Kompanisë, kontrolluesi i të dhënave mund të ketë nevojë të ndajë të dhënat personale me palët e treta. Ju lutemi rishikoni titrat Personat me të cilët ndajmë të dhëna për subjektet e të dhënave.

Të dhënat personale të mbledhura për këtë qëllim do të fshihen plotësisht nga të gjitha sistemet e ruajtjes së kontrolluesit të të dhënave dhe përpunuesve të tij (nëse ka) pas skadimit të afatit të parashkrimit për të gjitha pretendimet që rrjedhin nga kontrata e lidhur, ose më vonë nëse është e nevojshme për një gjykatë ose procedura të tjera ndërmjet kompanisë dhe partnerit të biznesit, ose nëse kontrolluesi i të dhënave kërkohet me ligj që t’i mbajë këto të dhëna për një periudhë më të gjatë.

B. MARKETINGU

Disa nga të dhënat personale e subjekteve të të dhënave (emri, mbiemri, adresa e emailit dhe adresa e kompanisë) përdoren nga kontrolluesi i të dhënave për dërgimin e mesazheve të marketingut, buletineve, njoftimeve me email në lidhje me shërbimet e Kompanisë, ose ftesa për ngjarje të organizuara nga Kompania ose filialet e saj me qëllim promovimin e tyre, si dhe për dërgimin e dhuratave të rastit për të përmirësuar marrëdhëniet me partnerët e biznesit.

Nëse nuk dëshironi të merrni më mesazhet e mësipërme të marketingut, buletinet ose njoftimet me email në lidhje me shërbimet e Kompanisë, ftesa për ngjarje të organizuara nga Kompania ose kompanitë e lidhura me të, ose dhurata të rastësishme nga Kompania, mund të çregjistroheni në çdo kohë nga duke i dërguar një njoftim të tillë Kompanisë në adresën e emailit: dhënat.personale@cinestarcinemas.eu

Të dhënat personale të mbledhura për këtë qëllim do të fshihen plotësisht nga të gjitha sistemet e ruajtjes së kontrolluesit të të dhënave dhe përpunuesve të tij të të dhënave (nëse ka) pas përfundimit të bashkëpunimit të biznesit midis kompanisë dhe partnerit individual të biznesit, ose pasi subjekti i të dhënave të çregjistrohet siç u përmend më lart. , ose më vonë nëse ekziston një detyrim ligjor për kontrolluesin e të dhënave për të ruajtur të dhëna të tilla.

C. MBROJTJA E NJERËZVE DHE PASURISË (VIDEO MBIKQYRJE)

Kontrolluesi i të dhënave, me qëllim të mbrojtjes së personave dhe pronës, regjistron hapësirën brenda dhe përballë objektit afarist përmes sistemit të vëzhgimit me video dhe të dhënat personale të mbledhura nga videombikëqyrja nuk përdoren për qëllime të tjera.

Të gjitha zonat që regjistrohen me video vëzhgim shënohen me një shenjë që tregon se zona është nën video mbikëqyrje në atë mënyrë që shenja të jetë e dukshme më së voni me hyrjen në perimetrin e regjistrimit dhe të përmbajë të gjitha informacionet e nevojshme të përcaktuara me ligj.

Personi përgjegjës i kontrolluesit të të dhënave dhe/ose personi i autorizuar nga kontrolluesi i të dhënave ka të drejtë të aksesojë të dhënat personale të mbledhura përmes vëzhgimit me video, dhe persona të tillë nuk mund t’i përdorin të dhënat personale të mbledhura përmes mbikëqyrjes video për ndonjë qëllim tjetër përveç mbrojtjes së personave. dhe pronës.

Sistemi i mbikqyrjes video mbrohet nga aksesi i paautorizuar.

Kontrolluesi i të dhënave do të krijojë një sistem të automatizuar regjistrimesh për regjistrimin e aksesit në pamjet e vëzhgimit me video, i cili do të përfshijë kohën dhe vendin e aksesit, si dhe identifikimin e personave që kanë akses në të dhënat personale të mbledhura përmes vëzhgimit me video.

Të dhënat personale të mbledhura për këtë qëllim do të ruhen për një maksimum prej 1 muaji, përveç rasteve kur një periudhë më e gjatë ruajtjeje parashikohet nga një ligj tjetër ose nëse ato janë prova në një procedurë gjyqësore, administrative, arbitrazhi ose procedimi tjetër të barasvlershëm.

D. PLOTËSIMI I DETYRIMEVE LIGJORE TË KONTROLLUESIT TË TË DHËNAVE

Përveç gjithçkaje të përmendur më sipër, të dhënat për identifikimin, informacionin e kontaktit (emri dhe mbiemri i pronarit të biznesit, emri i biznesit, OIB, adresa e biznesit, IBAN, numri i telefonit/celularit, e-mail) dhe të dhënat financiare të partnerëve të biznesit që janë personat fizik dhe që angazhohen në mënyrë të pavarur në aktivitete ekonomike përpunohen nga Kontrolluesi i të Dhënave me qëllimin e përmbushjes së detyrimeve të tij ligjore, siç janë rregulloret e kontabilitetit dhe kontabilitetit.

Të dhënat personale të mbledhura për këtë qëllim mbahen në përputhje me periudhat e ruajtjes të përcaktuara nga rregulloret në fuqi.

Bazat për përpunimin e të dhënave personale

Kontrolluesi i të dhënave përpunon të dhënat personale të subjekteve të të dhënave në bazë të bazave ligjore të mëposhtme:

 • kryerja e një kontrate për ofrimin e shërbimeve ndërmjet Kompanisë dhe partnerëve të saj të biznesit ose kontratave të tjera të lidhura ndërmjet Kompanisë dhe partnerëve të saj të biznesit;
 • interesat legjitime të kontrolluesit të të dhënave për: përcaktimin, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe kryerjen e procedurave ndërmjet partnerëve të biznesit dhe Kompanisë, ndarjen e të dhënave personale me kompanitë e lidhura të kontrolluesit të të dhënave dhe palët e treta siç detajohet në këtë Deklaratë të Privatësisë, si dhe për dërgimin e mesazheve të marketingut , buletinet, ftesat dhe dhuratat për evente, duke mbrojtur pronën dhe individët e Kompanisë përmes mbikëqyrjes video;
 • pëlqimin e qartë të subjekteve të të dhënave për marrjen e mesazheve të marketingut, buletineve, njoftimeve me email për shërbimet e Kompanisë ose ftesa për ngjarje të organizuara nga Kompania dhe/ose kompanitë e lidhura dhe/ose dhurata;
 • përmbushjen e detyrimeve ligjore të kontrolluesit të të dhënave në lidhje me transaksionet me partnerët e biznesit.

Personat me të cilët kontrolluesi i të dhënave ndan të dhënat tuaja personale

Kontrollori përpunon të dhënat personale të subjekteve të të dhënave mbi bazat e mëposhtme ligjore:

 • Përmbushja e një kontrate për ofrimin e shërbimeve ndërmjet Shoqërisë ose një kontratë tjetër e lidhur ndërmjet Shoqërisë dhe partnerëve të saj afarist;
 • Interesat legjitime të Kontrollorit, duke përfshirë: krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore ndërmjet partnerëve të biznesit dhe kompanisë, ndarjen e të dhënave personale me kompanitë e lidhura me Kontrolluesin dhe palët e treta siç detajohet në këtë Deklaratë Privatësie, dërgimin e mesazheve të marketingut, buletineve, ngjarjeve ftesat dhe dhuratat, duke mbrojtur pronën dhe personat e Kompanisë përmes mbikëqyrjes video;
 • Pëlqimi i qartë i subjekteve të të dhënave për të marrë mesazhe marketingu, buletine, njoftime me e-mail për shërbimet e Kompanisë, ose ftesa për ngjarje të organizuara nga Kompania dhe/ose kompanitë e lidhura dhe/ose dhurata;
 • Pajtueshmërinë me detyrimet ligjore të Kontrollorit lidhur me transaksionet me partnerët e biznesit.

Të dhënat e Kompanisë që kontrolluesi përpunon mund të ndahen me kompanitë e lidhura me Kontrolluesin: Blitz d.o.o. nga Zagrebi, Kamenarka 1, Vox Komunikacije d.o.o. nga Zagrebi, Ulica Vice Vukova 6, dhe Duplicato Media d.o.o. nga Zagrebi, Kamenarka 1, bazuar në interesin legjitim të Kontrollorit, i cili gjithashtu mund t’i përpunojë ato.

Kompania mund të ndajë të dhënat personale të subjekteve të të dhënave me palët e treta – partnerë biznesi në përputhje me detyrimet kontraktuale që ka me ta. Kjo përfaqëson interesin legjitim të Kontrollorit. Palë të tilla të treta përfshijnë:

 • këshilltarë dhe auditorë profesional,
 • furnizuesit e palëve të treta të angazhuar nga Kompania për të ofruar shërbime në emër dhe për llogari të Kompanisë, duke përfshirë ofruesit e shërbimeve të TI-së, organizatorët e ngjarjeve; dhe
 • palë të tjera të treta të angazhuara nga Kompania për t’ju ofruar shërbime, duke përfshirë shërbimet e korrierëve, avokatët, ekspertët dhe përkthyesit.

Lista e partnerëve të biznesit të Kontrollorit mund të gjendet në seksionin Partnerët e Biznesit.

Kontrolluesi mund të ndajë gjithashtu të dhëna personale me autoritetet mbikëqyrëse, gjykatat ose agjencitë qeveritare kur një ndarje e tillë është e nevojshme, duke përfshirë respektimin e të gjitha kërkesave ligjore. Përveç rasteve kur ndalohet me ligj, Kompania do të bëjë përpjekje të arsyeshme për të njoftuar subjektin e të dhënave paraprakisht për një zbulim të tillë të të dhënave të tyre personale.

Kompania nuk lejon që të dhënat personale të subjekteve të të dhënave të vihen në dispozicion të palëve të treta me qëllim të ofrimit të produkteve dhe shërbimeve të palëve të treta, përveç nëse subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin e tij të qartë për këtë qëllim.

Kompania nuk i transferon të dhënat personale të subjekteve të të dhënave jashtë Bashkimit Evropian.

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale

 1. Kompania e merr seriozisht mbrojtjen e të dhënave personale dhe ka marrë masa të ndryshme për mbrojtjen e të dhënave personale të subjekteve të të dhënave.
 2. Në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, kompania përdor masa teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat personale nga aksesi, përdorimi, zbulimi ose shkatërrimi i paautorizuar.
 3. Për të mbrojtur të dhënat personale dhe privatësinë e përdoruesve, kompania zbaton masat e duhura të sigurisë fizike, teknike dhe organizative. Mirëmbajtja dhe testimi i sigurisë kryhen rregullisht. Kompania kufizon aksesin në të dhënat e subjekteve të të dhënave në mënyrë të tillë që vetëm personeli i autorizuar që është i përfshirë drejtpërdrejt në ofrimin ose mirëmbajtjen e shërbimit, si dhe në përmirësimin e cilësisë dhe faturimit të shërbimit, të ketë akses në të. Përveç kësaj, kompania trajnon vazhdimisht stafin e saj për rëndësinë e konfidencialitetit dhe ruajtjen e privatësisë dhe sigurisë së të dhënave personale, dhe angazhon partnerë që kontraktojnë masat e duhura të mbrojtjes.

Të drejtat e subjekteve të të dhënave

 1. Ankesat – Kontrolluesi i të dhënave kërkon të sigurojë standardet më të larta në përpunimin e të dhënave personale dhe merr seriozisht çdo ankesë nga subjektet e të dhënave.
 2. Nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja personale i kryer nga kontrolluesi i të dhënave është në kundërshtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale, ju lutemi na njoftoni me shkrim në adresën e kontrolluesit të të dhënave ose me e-mail: dhënat.personale@cinestarcinemas.eu . Ju gjithashtu mund të paraqisni ankesën tuaj tek autoriteti mbikëqyrës – Agjencia e Informacionit dhe Privatësisë, Rr. Zejnel Salihu, nr.22, Prishtinë, Kosovë .
 3. E drejta e qasjes: Çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të marrë detaje në lidhje me të dhënat personale të përpunuara nga kontrolluesi i të dhënave në lidhje me to dhe mënyrën se si ato përpunohen.
 4. E drejta për korrigjim: Nëse kontrolluesi i të dhënave përpunon të dhënat tuaja personale të cilat janë të paplota ose të pasakta, ju mund të kërkoni që ato të korrigjohen ose plotësohen në çdo kohë. Ju lutemi na informoni për çdo ndryshim në të dhënat tuaja personale nëpërmjet e-mail: dhënat.personale@cinestarcinemas.eu në mënyrë që ne të mund të përditësojmë të dhënat tuaja.
 5. E drejta për fshirje (“e drejta për t’u harruar”): Ju mund të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale nga kontrolluesi i të dhënave nëse ato janë përpunuar në mënyrë të paligjshme ose nëse një përpunim i tillë përbën një ndërhyrje të tepruar në interesat tuaja të mbrojtura. Ju lutemi vini re se ka arsye që mund të parandalojnë fshirjen e menjëhershme, siç janë detyrimet ligjore për arkivimin e të dhënave.
 6. E drejta e kufizimit të përpunimit: Ju mund të kërkoni që kontrolluesi i të dhënave të kufizojë përpunimin e të dhënave tuaja:
 • Nëse e kundërshtoni saktësinë e të dhënave gjatë periudhës që i mundëson kontrolluesit të të dhënave të verifikojë saktësinë e të dhënave;
 • Nëse përpunimi i të dhënave ishte i paligjshëm, por ju refuzoni fshirjen dhe në vend të kësaj kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave;
 • Nëse të dhënat nuk kërkohen më për qëllimet e synuara, por janë ende të nevojshme për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore; ose
 • Nëse keni kundërshtuar përpunimin e këtyre të dhënave.
 1. E drejta për bartje të të dhënave: Ju mund t’i kërkoni kontrolluesit të të dhënave që t’ju ofrojë të dhënat që i keni besuar në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makineri: • Nëse përpunimi bazohet në pëlqimin tuaj, të cilin ju mund të revokoni, ose për kryerjen e një kontrate; dhe
 • Nëse përpunimi kryhet me mjete të automatizuara.
 1. Në rrethana të caktuara, çdo subjekt i të dhënave ka gjithashtu të drejtën të kërkojë ndërprerjen e çdo transferimi të paautorizuar të të dhënave të tyre personale palëve të treta dhe të kërkojë që kontrolluesi i të dhënave të mos transferojë të dhënat personale që lidhen me to palëve të treta.
 2. Ushtrimi i të drejtave: Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e mësipërme, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet tona të kontaktit: BLITZ-CINESTAR LLC me seli në Kosovë, Prishtinë, 10 000, Rruga Fehmi Agani 79/8, e- email adresa: dhënat.personale@cinestarcinemas.eu
 3. Konfirmimi i identitetit: Në rast dyshimi, ne mund të kërkojmë informacion shtesë për të verifikuar identitetin tuaj. Kjo shërben për të mbrojtur të drejtat dhe privatësinë tuaj.
 4. Abuzimi i të drejtave: Nëse përdorni ndonjë nga të drejtat e mësipërme me një qëllim të dukshëm abuzimi, kontrolluesi i të dhënave mund të ngarkojë një tarifë administrative ose të refuzojë të përpunojë kërkesën tuaj.
 1. Kur kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale nga Kontrolluesi i të Dhënave ose kur tërhiqni pëlqimin tuaj të dhënë më parë, ekziston mundësia që Kompania të mos jetë në gjendje të arrijë qëllimet e përpunimit të deklaruara në këtë Deklaratë Privatësie ose që ju do nuk mund të përdorni shërbimet tona. Tërheqja e pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit bazuar në pëlqimin përpara tërheqjes së tij.
 2. Kur kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale nga Kontrolluesi i të Dhënave ose kur tërhiqni pëlqimin tuaj të dhënë më parë, është e rëndësishme të kuptoni se Kompania mund të vazhdojë të përpunojë të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme ose të lejuar ndryshe me ligj.

Pasojat e mosdhënies së të dhënave personale dhe menaxhimit të pëlqimeve

 1. Nëse e njoftoni Kompaninë se nuk dëshironi të merrni më mesazhe marketingu, buletine ose njoftime me email në lidhje me shërbimet e Kompanisë ose ftesa për ngjarje të organizuara nga Kompania ose kompanitë e lidhura me të dhe/ose dhurata promocionale, ose nëse tërhiqni pëlqimin tuaj dhënë për qëllime të tilla, ju nuk do të merrni më mesazhet tona të marketingut, buletinet ose njoftimet me email në lidhje me shërbimet e Kompanisë.
 2. Ju mund ta revokoni pëlqimin që i keni dhënë kompanisë për një qëllim specifik përpunimi në çdo kohë, në të cilin rast ne nuk do t’i përdorim më të dhënat tuaja personale të mbledhura në bazë të pëlqimit për qëllimet e deklaruara.
 3. 3. Ju mund të ndryshoni pëlqimin tuaj duke përdorur ndërfaqen e internetit ose duke dërguar një email në adresën e emailit dhënat.personale@cinestarcinemas.eu

Partnerët e biznesit të Blitz CineStar LLC

POSitive LLC
Span d.o.o.
Globaldizajn d.o.o.
Microlab d.o.o.

Rruga Fehmi Agani 79/8

10 000 Prishtinë, Kosovo

GET DIRECTIONS

CINESTAR NË RAJON

28 lokacine
28,000 ulëse
4.5 milion bileta të shitura
5 kinema me pesë yje

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.