Kushtet e përgjithshme për përdorimin e Stars Members

Dispozitat e përgjithshme

 1. Stars Membership lëshohet në (Stars Club, Stars Club Plus) Blitz-CineStar LLC, Rruga Fehmi Agani 79/8 10 000 Prishtinë, Kosovë, Numri Unik ID: 811930438 (në tekstin e mëtejmë: Botuesi). Mbajtësi i anëtarësisë është ekskluzivisht Botuesi. Duke përdorur anëtarësimin dhe/ose duke bërë një rezervim dhe/ose duke porositur një shërbim dhe/ose duke blerë ose duke marrë një biletë për të përdorur shërbimet e Botuesit (duke përfshirë të gjitha kanalet e disponueshme të shitjes), ju pranoni këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme të Përdorimit të Anëtarësimi në Stars (“Kushtet e Përgjithshme”), si dhe të gjitha rregullat dhe kushtet e tjera të përdorimit të shërbimeve të Botuesit që zbatohen në momentin e përdorimit. Nëse nuk jeni dakord me këtë, ju lutemi mos rezervoni ose porositni shërbime të anëtarësimit Stars Membership, ose blini bileta për të përdorur shërbimet e Botuesit. Të gjitha pyetjet e tjera në lidhje me shërbimet, pagesën dhe në përgjithësi përdorimin e multipleksit CineStar zbatojnë rregullat e vlefshme në momentin e përdorimit.
 2. Botuesi rezervon të drejtën për të modifikuar dhe/ose plotësuar këto Kushte të Përgjithshme në çdo kohë dhe ndryshime të tilla hyjnë në fuqi në ditën e publikimit. Duke vazhduar përdorimin Stars Membership, d.m.th., shërbimet pas ndryshimit të Kushteve të Përgjithshme, do të konsiderohet se ju i pranoni këto Kushte të Përgjithshme të modifikuara ose të plotësuara. Botuesi ju këshillon të kontrolloni këto Kushte të Përgjithshme përpara se të përdorni ndonjë anëtarësim, porosi, blerje ose përdorim tjetër të shërbimeve të Botuesit për t’u informuar për çdo ndryshim.
 3. Përdoruesi është i obliguar të përdorë anëtarësimin me ndërgjegje dhe vetëm në përputhje me këto Kushte të Përgjithshme të Përdorimit. Anëtarësimi mund të përdoret përmes webfaqes dhe aplikacionit mobil iCineStar.
 4. Rimbursimi i parave të gatshme për çdo vaucher, kupon dhe promovim nuk është i mundur. Gjithashtu, kuponët e shkëmbyer njëhere nuk mund të ndërrohen me një tjetër.
 5. Nëse Botuesi vendos, për ndonjë arsye, të tërheqë anëtarësimet nga Stars Membership ekyistues ose të ndryshojë kushtet e përdorimit, përdoruesi do të lejohet të përdorë anëtarësimin aktual të paktën 1 muaj nga dita e marrjes së vendimit. Përdoruesi do të njoftohet për këtë vendim të mundshëm nëpërmjet faqes së internetit të Botuesit (www.cinestarcinemas-ks.eu).
 6. Botuesi si kontrollues i të dhënave mbledh dhe përpunon të dhënat personale të përdoruesve të Stars Membership në lidhje me lëshimin dhe përdorimin e anëtarësimeve në përputhje me rregulloret në fuqi dhe vetëm për qëllimet e nevojshme për të përmbushur të drejtat e bazuara në anëtarësimet. Detajet në lidhje me mënyrën e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale dhe të drejtat e përdoruesve si subjekte të të dhënave dhe mënyrën e ushtrimit të tyre përshkruhen në Deklaratën e Privatësisë e cila gjendet në faqen e internetit www.cinestarcinemas-ks.eu dhe në arkat e kinemasë. Ju lutemi familjarizohuni me përmbajtjen e tij përpara se të jepni të dhënat tuaja personale.
 7. Gjykatat e Kosovës janë kompetente për të zgjidhur kontestet e mundshme.

Ankesat

Ankesat, si dhe informacionet shtesë në lidhje me përdorimin e anëtarësimit dhe Stars Membership, mund të zgjidhen në tavolinën e informacionit të kinemasë ose përmes emailit në info.ks@cinestarcinemas.eu .

ANËTARSIMET STARS CLUB

Lëshimi i Stars Club Membership

 1. Stars Club Membership (në tekstin e mëtejmë referuar si “anëtarësimi”) mund t’i lëshohet çdo personi të rritur që bëhet anëtar online. Pas regjistrimit online, përdoruesi do të marrë numrin përkatës të anëtarësimit dhe kodin QR nëpërmjet emailit dhe/ose faqes së internetit dhe aplikacionit. Për më tepër, përdoruesi mund të shkarkojë aplikacionin iCineStar në pajisjen e tij mobil, të plotëson e-mailin dhe fjalëkalimin e tij dhe aplikacioni do të gjenerojë automatikisht QR kodin. Kodi QR mund të përdoret në arkë dhe anëtarësimi mund të përdoret lirisht në internet.
 2. Përdoruesi i anëtarësimit është mbajtësi ose personi i autorizuar nga mbajtësi për ta përdorur atë. Anëtarësia i lëshohet vetëm mbajtësit.
 3. Anëtarësia mbrohet me një fjalëkalim prej të paktën 8 karakteresh (duhet të përdoret një nga secili; numër, shkronja e vogël, shkronja e madhe dhe karakteri special). Për mbrojtjen tuaj dhe për të parandaluar keqpërdorimin e anëtarësimit tuaj nga palët e treta, fjalëkalimi juaj duhet të jetë një formacion më kompleks. Ju lutemi që të mos përdorni kombinime numrash me radhë, nga më i vogli tek më i madhi dhe anasjelltas, numra të barabartë në sekuencë, numra telefoni, data të lindjes ose kode PIN të ngjashme që mund të përmbajnë informacione personale. Vetëm përdoruesi është i autorizuar të kërkojë një fjalëkalim zëvendësues. Sistemi nuk do t’ju lejojë të ndryshoni fjalëkalimin tuaj nëse ai nuk i plotëson kërkesat e sigurisë.

Përdorimi i Stars Club Membership

 1. Anëtarësimet mund të përdoren vetëm në CineStar Prishtin.
 2. Anëtarësimi përdoret për blerjen e produkteve dhe shërbimeve në multipleks, si në internet (aplikacioni dhe uebsajti iCineStar) ashtu edhe në arkat e CineStar, dhe në përputhje me përfitimet e përmendura më vonë në këto kushte.
 3. Përdoruesi i Stars Club Membership ka mundësinë e përdorimit të shërbimit print@home, d.m.th., të printojë biletën e kinemasë të blerë online.
 4. Stars Club Membership mund të përdoret në bar.
 5. Gjatë blerjes së biletave të kinemasë në faqen e internetit, përmes aplikacionit iCineStar ose në arkën e kinemasë, përdoruesi duhet të tregojë kodin QR për të përfituar nga anëtarësimi.
 6. Për sigurinë dhe për të parandaluar abuzimin, përdoruesi ose personi i autorizuar prej tyre duhet të sigurojë që të gjitha transaksionet në pikën e shitjes të realizohen në praninë e tyre dhe që çdo pasiguri apo parregullsi e mundshme të zgjidhet menjëherë.
 7. Stars Club Membership nuk mund të përdoret gjatë pagesës për shërbimin “Kinemaja Juaj Private”, “Gaming Salla”, “Festat e Ditëlindjeve”, “Shfaqjet Shkollore”, “Zbritjet Grupore”, Gold Class dhe vizitat e tjera të organizuara.

LLOJET E ANËTARËSIMEVE DHE PËRFITIMET

 1. Për të shmangur çdo dyshim, botuesi rezervon të drejtën të ndryshojë mënyrën e llogaritjes së bonuseve të përcaktuara në këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme.
 2. Përdoruesit i nevojitet anëtarësimi nëse dëshiron të përdorë shërbime në internet, të tilla si blerja e biletave në online ose përdorimi i dyqanit online. Nuk është e mundur të blerja e biletave si mysafir.
 3. Nëse dikush nuk dëshiron të jetë anëtar i regjistruar, biletat mund të blihen në arkë.
 4. Anëtarësohesh automatikisht, vetëm pas regjistrimit online – Stars Club Member.

Përfitimet e Stars Club Membership

 1. Anëtarësimi është falas, ju anëtarësoheni automatikisht pas regjistrimit.
 2. Anëtarët mbledhin pikë bonus kur blejnë bileta dhe produkte (online dhe në arkë).
 3. Për çdo 1 € të shpenzuar, anëtarët marrin 1 pikë.
 4. Pikët mund të shkëmbehen me kupona të ndryshëm në dyqanin e kuponëve, të cilët mund të shkëmbehen me produktin e specifikuar.
 5. Kuponët e shkëmbyer skadojnë pas 30 ditësh.
 6. Pikët skadojnë pas një viti.
 7. Çdo anëtar i ri merr një dhuratë mirëseardhjeje – 50 pikë anëtarësimi.
 8. Të gjithë anëtarët kontrollojnë bilancin e pikëve dhe transaksionet e tyre nëpërmjet faqes së internetit ose aplikacionit mobil përmes Llogaria ime.
 9. Të gjithë anëtarët marrin një zbritje të biletës së filmit gjatë Stars Membership nëse ka një të tillë (zbritja mund të ndryshojë në varësi të javës).
 10. Të gjithë anëtarët përfitojnë 10% zbritje në Cinema BAR.
 11. Buletini javor dhe rastësor falas me informacionet më të fundit, promovimet dhe filmat e rinj.

Përfitimet e Stars Club PLUS Membership

 1. Niveli më i lartë i anëtarësimit me më shumë përfitime. I shpërblejmë anëtarët tanë besnikë!
 2. Kur një përdorues i Stars Club mbledh 200 pikë (kumulative), anëtarësimi i tij përditësohet automatikisht në Stars Club PLUS Membership.
 3. Plus Member merr një dhuratë mirëseardhjeje pas përditësimit– 50 pikë.
 4. Nuk mund të bëhet PLUS member si përdorues i ri, vetëm pas përditësimit automatik nga Stars Club Membership.
 5. Nëse një PLUS Member nuk kryen një transaksion për 6 muaj, ai zbritet automatikisht në anëtarësim të rregullt dhe duhet të mbledhë sërish 200 pikë në mënyrë që anëtarësimi të përmirësohet.
 6. PLUS Member gjithashtu mbledhin pikë bonusi, por për çdo 1 € të shpenzuar, ju merrni 1,5 pikë. Pikët mund të shkëmbehen me vauchera dhe kupona në dyqan.
 7. Ashtu si në anëtarësimin e rregullt, pikë bonusi skadon pas 1 viti dhe kuponi i shkëmbyer skadon pas 30 ditësh.
 8. PLUS members pranojn përfitimin EARLY BIRD. Për shfaqjet e përzgjedhura, ju mund të jeni ndër të parët që blini biletat.
 9. PLUS Members pranojnë dhuratë falas për ditëlindjen (kupon për popcorn).
 10. PLUS Members pranojn opsionin e rezervimit dhe biletat mund të merren të paktën 30 minuta përpara shfaqjes.
 11. Të gjithë anëtarët marrin një zbritje të biletës së filmit gjatë Loyalty Day, nëse ka një të tilllë (zbritja mund të ndryshojë në varësi të javës).
 12. PLUS Members përfitojnë 10% zbritje në sallën e lojërave të ditëlindjes.
 13. PLUS member mund të ftohet në një shfaqje speciale vetëm për anëtarët e PLUS (dhe nivelet më të larta, nëse ekzistojnë).
 14. Anëtarët e PLUS marrin një çmim special me zbritje për Menunë e Besnikërisë në arkë.
 15. Të gjithë anëtarët përfitojnë 10% zbritje në Cinema BAR.
 16. Përveç buletinit javor dhe rastësor falas me informacionet më të fundit, promovimet dhe filmat e rinj, anëtarët e PLUS marrin oferta speciale për anëtarët e tij me zbritje të ndryshme të marra përmes postës elektronike ose push njoftimeve në aplikacionin mobil.

Anulimi i anëtarësimit

 1. Të gjithë mund ta anulojnë anëtarësimin e tyre nën Informacioni i llogarisë sime – Fshi llogarinë time.
 2. Më pas të dhënat e përdoruesit anonimizohen dhe llogaria fshihet. Për fshirjen e të gjitha të dhënave nga sistemi, mos ngurroni të na kontaktoni në dhënat.personale@cinestarcinemas.eu
 3. Të gjitha informacionet e detajuara mbi përfitimet dhe përdorimin e anëtarësimit mund të gjenden në faqen e internetit tek Stars Membership.

Rruga Fehmi Agani 79/8

10 000 Prishtinë, Kosovo

GET DIRECTIONS

CINESTAR NË RAJON

28 lokacine
28,000 ulëse
4.5 milion bileta të shitura
5 kinema me pesë yje

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.