Kushtet e përgjithshme të përdorimit të Gaming Sallës

Këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme përcaktojnë kushtet për shfrytëzimin afatshkurtër të sallës së lojrave në kinemanë CineStar Megaplex Prishtina Mall, me vendndodhje në Prishtina Mall (në tekstin e mëtejmë: GAMING SALLA), si dhe shërbimet shoqëruese (përdorimi i pajisjeve të kinemasë CineStar (ekran kinemaje, karriget e lojërave, aksesi në internet), shfrytëzimi i lokalit në kinemanë CineStar Megaplex Prishtina Mall, shfrytëzimi i dhomës së festës së ditëlindjes në kinemanë CineStar Megaplex Prishtina Mall, asistenca e stafit teknik, në vijim: Shërbime) me qëllim të organizimit dhe mbajtjes së sporteve elektronike. garat dhe ngjarjet e lojrave, ngjarjet private të lojërave dhe transmetimit të lojërave, të cilat salla e GAMING dhe Shërbimet ofrohen për përdorim afatshkurtër nga kompania Blitz-CineStar LLC, baza din Rruga Fehmi Agani 79/8, 10 000 Prishtinë, Kosovë, ID unike numri: 811930438, në vijim: “CineStar” ose “Blitz-CineStar”).

Ju lutemi, njihuni me këto Rregullat dhe Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit të GAMING SALLËS përpara se të merrni një vendim për përdorimin afatshkurtër të saj. Nëse keni ndonjë pyetje ose paqartësi në lidhje me kushtet e përdorimit, ju lutemi na kontaktoni në adresën e emailit: info.ks@cinestarcinemas.eu ose kontaktoni drejtpërdrejt stafin e CineStar.

Pranimi i Termave dhe Kushteve të Përgjithshme

Duke dërguar një kërkesë për përdorimin afatshkurtër të GAMING SALLËS me ose pa shërbime shoqëruese, duke pranuar ofertën, duke paguar çmimin, duke përdorur GAMING SALLËN ose duke hyrë në sallën e GAMING, ju pranoni këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme të Përdorimit të GAMING SALLËS (në tekstin e mëtejmë: “Kushtet e Përgjithshme”), si dhe të gjitha rregullat dhe kushtet e tjera për përdorimin e shërbimeve të CineStar.

Për të gjitha pyetjet që nuk rregullohen në mënyrë eksplicite nga këto Kushte të Përgjithshme, zbatohen Kushtet e Përgjithshme të Biznesit të Blitz-CineStar të disponueshme në faqen e internetit www.cinestarcinemas-ks.eu . Në rast të rregullimit të ndryshëm të çështjeve të caktuara nga këto Kushte të Përgjithshme dhe terma ose rregulla të tjera të përgjithshme të Blitz-CineStar, Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit të GAMING SALLËS kanë përparësi në zbatim.

Ndryshimet në Rregullat dhe Kushtet e Përgjithshme (siç përcaktohet më sipër)

CineStar rezervon të drejtën për të modifikuar dhe/ose plotësuar këto Kushte të Përgjithshme dhe ndryshime të tilla hyjnë në fuqi në ditën e publikimit të tyre. CineStar ju këshillon të kontrolloni këto Kushte të Përgjithshme para se të përdorni GAMING Sallën ose para se të hyni në GAMING SALLËN në mënyrë që të informoheni për çdo ndryshim në to.

Informacione të përgjithshme dhe rregullat për përdorimin GAMING SALLËS

GAMING SALLA përfaqëson një sallë unike kinema-lojrave shumëqëllimshme që shndërrohet lehtësisht nga një vend i çudirave kinematografike në një arenë të madhe lojrash. GAMING Salla është projektuar në një stil gamer, dhe pajisjet e saj mundësojnë shndërrimin në një fushë beteje lojrash me theks në përvojën e lojës në një ekran të madh dhe me tinguj rrethues të nivelit të lartë, me një kapacitet prej 182 ulëse me VIP Premium; Ulëset VIP Relax dhe LoveBox me 10 ulëse shtesë për ngjarjet e lojërave. Nëpërmjet këtyre Rregullave dhe Kushteve të Përgjithshme, CineStar dëshiron, ndër të tjera, t’u tregojë në mënyrë të përshtatshme përdoruesve mundësitë e përdorimit të GAMING SALLËS për qëllimet e mëposhtme:

  • organizimi i garave të sporteve elektronike dhe gaming eventeve (në tekstin e mëtejmë “e-Sport”);
  • private gaming (për qytetarët) – përvoja e lojërave në një ekran të madh (më tej referuar si “Private Gaming”);
  • transmetimi i gaming eventeve nga rajoni dhe bota (në tekstin e mëtejmë të referuara si “Broadcasting gaming events”).

e-Sport: një zonë me 10 gaming pozicione dhe një pozicion qendror kaster. GAMING Salla bëhet një vend për një shfaqje të mrekullueshme offline. Kapaciteti i plotë i GAMING sallës është në dispozicion.

Private gaming: përvojë lojërash për qytetarët në një ekran të madh me një kapacitet deri në 20 persona në kushte të përcaktuara paraprakisht. Klienti është i detyruar të ketë konzollat, kontrollorët dhe lojërat e veta, dhe ekipi CineStar përgatit të gjitha pajisjet e tjera të nevojshme (ekran i madh i modern, tinguj top-notch surround, etj.). Klienti është përgjegjës për përditësimin e gaming konzollave në shtëpi për të siguruar lojëra të qetë. Mund të organizohet një gaming party me shërbime shoqëruese.

Transmetimi gaming eventeve: transmetimi i eventeve të lojërave nga bota dhe rajoni për të cilat biletat e kinemasë klasike u shiten vizitorëve sipas kategorive përkatëse.

Kërkesë për rezervimin e GAMING SALLËS dhe lidhja e kontratës

Klienti paraqet një kërkesë në CineStar për përdorim afatshkurtër të sallës së GAMING me email në info.ks@cinestarcinemas.eu ose online nëpërmjet formularit online, duke treguar qëllimin e dëshiruar dhe datën e përdorimit, jo më vonë se shtatë (7) ditë para datës së dëshiruar. Nëse kërkesa miratohet, CineStar do t’i ofrojë klientit një ofertë për pagesë dhe kontrata lidhet me pranimin e ofertës nga klienti dhe/ose pagesën e paradhënies (nëse është e aplikueshme). Klienti do të kryejë të gjitha pagesat në llogaritë e CineStar, IBAN: XK051501090004363424 (EUR), IBAN: XK051501090004374870 (USD), të hapura në Raiffeisen Bank në Prishtinë, Kosovë. Pas kryerjes së pagesës, CineStar do t’i lëshojë klientit një faturë në përputhje me ofertën. Në rast të shpenzimeve shtesë, klientit do t’i lëshohet një faturë shtesë, të cilën klienti duhet ta paguajë në llogarinë e CineStar të përmendur në paragrafin e mëparshëm. Rezervimi i datës, si dhe pagesa për shfrytëzimin afatshkurtër të sallës dhe shërbimeve GAMING, nuk mund të bëhet online, por vetëm në mënyrën e përshkruar më sipër.

Barrierat për lidhjen e kontratës për shfrytëzim afatshkurtër të GAMING SALLËS

Blitz-CineStar nuk do të pranojë kërkesën e një klienti nëse ngjarja e propozuar nuk korrespondon me atmosferën/interierin e GAMING SALLËS për shkak të dëmtimit të mundshëm të sallës së GAMING dhe/ose shërbimeve përkatëse dhe për arsye të tjera legjitime. Blitz-CineStar nuk do të pranojë kërkesën e një klienti në rastet e mëposhtme:

  • Nëse klienti është në procedurë falimentimi ose likuidimi në momentin e paraqitjes së kërkesës;
  • Nëse Blitz-CineStar ka të arkëtueshme të papaguara nga klienti;
  • Nëse klienti nuk arrin të sigurojë dokumentet e nevojshme me kërkesë të Blitz-CineStar;
  • Nëse përdorimi i Gaming Sallës dhe/ose shërbimeve është rënë dakord tashmë për qëllime të tjera.

Blitz-CineStar rezervon të drejtën të anulojë dhe/ose të ndërpresë përdorimin (edhe pasi të jetë lidhur kontrata) dhe të heqë, me shpenzimet e klientit, të gjitha sendet e klientit nga GAMING salla dhe/ose dhomat e tjera ku ofrohen shërbimet, nëse përcaktohet se klienti po përdor GAMING SALLËN për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat është rënë dakord dhe në rast të forcës madhore.

Klienti mund të zgjidhë kontratën për shfrytëzimin e GAMING SALLËS pa kompensim jo më vonë se 48 orë para përdorimit të rënë dakord të GAMING SALLËS. Në rast të zgjidhjes së kontratës për shfrytëzimin e GAMING SALLËS brenda një periudhe më të shkurtër se 48 orë përpara përdorimit të rënë dakord të GAMING SALLËS, klienti është i detyruar të paguajë Blitz-CineStar një gjobë kontraktuale për përfundimin në shumën prej 10% të çmimit total të deklaruar në ofertën e pranuar nga klienti.

Në rast se klienti shkel ndonjë nga detyrimet e tij në lidhje me përdorimin e sallës dhe/ose shërbimeve të GAMING, Blitz-CineStar ka të drejtë të anulojë eventin. Në atë rast, Blitz-CineStar është i autorizuar të mbajë shumën e paguar për ofertë dhe të tarifojë klientin për të gjitha shërbimet shtesë dhe çdo dëm të shkaktuar nga një shkelje e tillë.

Për të gjitha të arkëtueshmet e papaguara nga klienti, Blitz-CineStar ka të drejtë të mbajë të gjitha sendet e klientit të vendosura në GAMING SALLËN dhe/ose dhomat e tjera ku ofrohen shërbimet derisa të përmbushen plotësisht detyrimet e klientit. Prona e ruajtur do të ruhet nga Blitz-CineStar me shpenzimet e klientit.

Përdorimi afatshkurtër i GAMING SALLËS nuk lejon si më poshtë:

i. Pagesa ose përdorimi me Stars Club Membership;

ii. Përdorimi i çdo përfitimi nga çmimi i biletës;

iii. Shfaqja e filmave nga oferta e rregullt dhe e zgjeruar e kinemave CineStar ose riprodhimi i video përmbajtjes së dikujt gjatë përdorimit të GAMING SALLËS.

Përgjegjësia

Salla e lojërave përdoret vetëm me përgjegjësinë tuaj.

Përdoruesit e GAMING SALLËS duhet të trajtojnë hapësirën, inventarin dhe pajisjet e tjera të Blitz-CineStar në GAMING SALLËN me kujdesin e duhur. Në rast të ndonjë dëmtimi të hapësirës, inventarit dhe/ose pajisjeve të tjera të Blitz-CineStar në GAMING SALLËN ose në rast dëmtimi të shkaktuar nga pakujdesia e përdoruesit që nuk mund të riparohet ose pastrohet në vend, përdoruesi pranon të përballoni kostot e riparimit, pastrimit ose, nëse është e nevojshme, blerjes së pajisjeve ose inventarit të ri, ose zëvendësimit të pjesës së dëmtuar të hapësirës nëse dëmtimi është i një natyre dhe përmasash të tilla që prona e dëmtuar e CineStar nuk mund të riparohet ose pastrohet.

Prania e prindërve ose të rriturve të tjerë përgjegjës është e detyrueshme për fëmijët në GAMING SALLË. Duke përdorur shërbimin e GAMING SALLËS, me ose pa shërbime të ngjashme, çdo i rritur që ka sjellë një fëmijë, por nuk është prindi ose përfaqësues ligjor i fëmijës, garanton CineStar it se fëmija i është besuar përkohësisht kujdesit të prindit /përfaqësuesit ligjor të fëmijës.

Prania e një fëmije në GAMING SALLËN nuk mund të konsiderohet si besim i fëmijës te CineStar ose ndonjë anëtari të stafit të CineStar për sa i përket përgjegjësisë për veprimet e fëmijës.

Prindi ose përfaqësuesi ligjor i fëmijës ose i rrituri përgjegjës është përgjegjës ndaj CineStar për çdo dëm të shkaktuar nga fëmija i tyre, pavarësisht nga faji personal dhe pavarësisht nga mosha e fëmijës.

CineStar nuk është përgjegjës për çdo dëm që mund të lind nga veprimet e përdoruesit në kundërshtim me rregullat, udhëzimet e sigurisë dhe paralajmërimet e dhëna në këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme, si dhe në Kushtet e Përgjithshme të biznesit të CineStar, si dhe në rregulla të tjera dhe kushtet e përdorimit të shërbimeve të CineStar të vlefshme në momentin e dëmtimit.

CineStar nuk mund të mbahet përgjegjës për çdo humbje, dëmtim ose ngjarje të tjera që mund të ndodhin gjatë përdorimit të GAMING sallës, përveç rasteve të qëllimit ose neglizhencës së rëndë nga ana e CineStar. Në asnjë rast CineStar nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëm që mund të lindë si rezultat i veprimeve ose veprimeve të pahijshme në kundërshtim me këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme gjatë përdorimit të GAMING sallës, si dhe në kundërshtim me Rregullat dhe Kushtet e Përgjithshme të biznesit të CineStar dhe rregulla dhe kushte të tjera të përdorimit të shërbimeve të CineStar të vlefshme në momentin e dëmtimit.

CineStar nuk mban përgjegjësi për humbjen ose dëmtimin e sendeve të mbetura në hyrje të GAMING SALLËS ose në GAMING sallën, as përgjithësisht për sendet e sjella në ambientet ku ofrohen shërbimet, d.m.th në ambientet e CineStar, por në rast humbjeje. për një artikull, mund të kontaktoni një anëtar të stafit të CineStar i cili do të kontrollojë nëse është gjetur.

CineStar rezervon të drejtën t’i kërkojë çdo Klienti që nuk respekton këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme të largohet nga GAMING salla, ose dhomat ku ofrohen Shërbimet (salla e kinemasë CineStar Megaplex Prishtina Mall). Stafi i CineStar ka të drejtë të refuzojë shërbimin ndaj Klientëve nëse, sipas vlerësimit të stafit të CineStar, këta Klientë nuk sillen siç duhet ose në përputhje me këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme, Rregullat dhe Kushtet e Përgjithshme të biznesit të Blitz-CineStar, si dhe të gjitha rregullat dhe kushtet e tjera të përdorimit të shërbimeve të Blitz-CineStar në fuqi në atë kohë, dhe në atë rast, atyre do t’u kërkohet të largohen nga GAMING SALLA ose dhomat e kinemasë CineStar Megaplex Prishtina Mall.

Gjatë qëndrimit tuaj në GAMING SALLËN dhe dhomat e tjera ku ofrohen Shërbimet, jeni të detyruar të respektoni rregullat e sipërpërmendura, paralajmërimet e sigurisë dhe udhëzimet e stafit të CineStar.

Detyrimet e klientit

Klienti nuk lejohet t’u sigurojë palëve të treta akses në GAMING SALLËN dhe/ose të gjitha ose disa nga Shërbimet që janë objekt i përdorimit, në asnjë mënyrë, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Blitz-CineStar.

Klienti do të përdor GAMING SALLËN dhe/ose të gjitha ose disa nga Shërbimet për qëllimet e përcaktuara në kërkesë dhe në përputhje me rregulloret dhe udhëzimet në fuqi të Blitz-CineStar.

Vetëm ushqimet dhe pijet e blera në pikat e shitjes të multipleksit CineStar lejohen të sillen në GAMING sallën. Blitz-CineStar rezervon të drejtën të ndalojë hyrjen në GAMING SALLËN nëse klienti ka blerë produkte diku tjetër dhe ka të drejtë t’i mbajë produkte të tilla deri në përfundimin e përdorimit afatshkurtër të GAMING SALLËS dhe më pas t’ia kthejë ato pronarit të tyre.

Gjatë përdorimit, shitja ose shpërndarja falas e produkteve të klientit të ofruara nga kinemaja CineStar nuk lejohet.

Klienti pranon të mbajë të gjitha sendet e tij të sjella në GAMING SALLËN dhe/ose ambientet e Blitz-CineStar dhe Blitz-CineStar nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëmtim ose shkatërrim të sendeve të klientit.

Pas përfundimit të eventit, klienti pranon të kthejë GAMING SALLËN, barin dhe pajisjet që i nënshtrohen Shërbimeve në gjendjen në të cilën janë marrë.

Klienti është plotësisht përgjegjës për çdo dëmtim të GAMING SALLËS, barit dhe/ose pajisjeve që i nënshtrohen Shërbimeve dhe pranon të kompensojë Blitz-CineStar për çdo dëmtim të tillë pa vonesë ose kundërshtim me kërkesën e Blitz-CineStar.

Kjo vlen vetëm për shërbimin e-Sport. Klienti mund të fillojë të vendosë artikujt e tij (pajisjet ose produktet e klientit) në GAMING SALLËN vetëm në kohën e rënë dakord më parë me Blitz-CineStar dhe është i detyruar t’i heqë ato menjëherë pas përfundimit të eventit. Nëse klienti nuk i heq sendet e tij nga GAMING SALLA dhe/ose i CineStar cinema bari brenda afatit kohor të specifikuar, Blitz-CineStar nuk mban përgjegjësi për gjërat e klientit të mbetura në sallën dhe/ose barin dhe do të konsiderohet se klienti ka braktisur dhe ka hequr dorë nga të drejtat e pronësisë mbi ato sende.

Klienti është i detyruar të përdorë GAMING SALLËN ekskluzivisht për përmbajtje të lejuara ligjërisht dhe është plotësisht përgjegjës për përmbajtjen (në çdo formë, duke përfshirë por pa u kufizuar në përmbajtje audio dhe video, të folur, të shkruar ose në ndonjë mënyrë tjetër) të komunikuar gjatë përdorimit të GAMING SALLËS. Blitz-CineStar nuk mban përgjegjësi për asnjë përmbajtje të postuar në lidhje me përdorimin e gaming sallës të bërë nga klienti dhe klienti është i vetëm përgjegjës për to.

Klienti garanton se ka autorizimin e të gjithë mbajtësve të të drejtave të pronësisë intelektuale dhe ka të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera në lidhje me përmbajtjen e përdorur ose të shfaqur në GAMING SALLË, si dhe të gjitha të drejtat e nevojshme për shfaqjen publike të së njëjtës përmbajtje.

Klienti merr përsipër të kompensojë të gjitha dëmet që mund t’i lindin Blitz-CineStar d.o.o. si rezultat i cenimit të së drejtës së autorit ose të çdo të drejte tjetër të palëve të treta në lidhje me përmbajtjen e përdorur/shfaqur në GAMING SALLËN.

Dispozitat e përgjithshme

Rregulloret pozitive të Republikës së Kosovës vlejnë për marrëdhëniet mes jush dhe CineStar. Në rast mosmarrëveshjeje, juridiksionin do të ketë gjykata kompetente e Kosovës.

Këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme hyjnë në fuqi në ditën e publikimit dhe zbatohen për të gjithë klientët që kanë paraqitur një kërkesë, kanë pranuar ofertën, kanë paguar çmimin ose kanë përdorur sallat e lojërave, barin dhe/ose ofrimin e shërbimit pas asaj dite. Për klientët që kanë lidhur më parë një kontratë të veçantë, këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme do të bëhen të zbatueshme 30 ditë pas ditës së publikimit.

Këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme publikohen në faqen zyrtare të Blitz-CineStar.

Rruga Fehmi Agani 79/8

10 000 Prishtinë, Kosovo

GET DIRECTIONS

CINESTAR NË RAJON

28 lokacine
28,000 ulëse
4.5 milion bileta të shitura
5 kinema me pesë yje

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.