Kushtet e përgjithshme të biznesit të Blitz-CineStar

Ju lutemi, njihuni me këto Rregullat dhe Kushtet të Përgjithshme të Biznesit të multipleksit Blitz-CineStar (“Blitz-CineStar”), ofruesit të shfaqjes publike të veprave audiovizuale dhe shërbimeve të tjera që ofrohen periodikisht në multiplekset CineStar, përpara se të merrni një vendim për përdorimin shërbimin, ose për të bërë një rezervim, porosi dhe pagesë për shërbimin (të ofruar nga ofruesi i shërbimit, Blitz-CineStar LLC me seli në Rrugën Fehmi Agani 79/8, 10 000 Prishtinë, Kosovë, numër unik ID: 811930438, dhe /ose përpara se të hyni në ambientet e multipleksit CineStar në përgjithësi. Nëse keni ndonjë pyetje ose paqartësi në lidhje me kushtet e biznesit, ju lutemi na kontaktoni në adresën e emailit: info.ks@cinestarcinemas.eu , ose drejtpërdrejt me stafin e Blitz-CineStar .

Pranimi i Rregullave dhe Kushteve të Përgjithshme

 1. Duke përdorur dhe/ose porositur shërbimin dhe/ose duke blerë ose përvetësuar ndryshe një biletë kinemaje për përdorimin e shërbimeve (duke përfshirë të gjitha kanalet e disponueshme të shitjeve) dhe/ose duke hyrë në ambientet e CineStar multipleksit, ju pranoni këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme të CineStar Blitz-multiplex (“Rregullat dhe Kushtet e Përgjithshme”), si dhe të gjitha rregullat dhe kushtet e tjera të përdorimit të shërbimeve Blitz-CineStar që zbatohen në momentin e përdorimit. Nëse nuk jeni dakord me këtë, ju lutemi mos përdorni ose porositni shërbime, blini ose siguroni bileta për përdorimin e shërbimeve dhe mos hyni në ambientet e CineStar multipleksit.
 2. Të gjitha pyetjet e tjera në lidhje me shërbimet, pagesën, si dhe përdorimin e multipleksit CineStar në përgjithësi i nënshtrohen rregullave të vlefshme në momentin e përdorimit.
 3. Në rastin e transferimit të një bilete nga blerësi te një palë e tretë, këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme transferohen dhe zbatohen për çdo mbajtës të biletës përkatëse të kinemasë, si dhe për personin që përdor, porosit, blen ose siguron shërbimin në kohën përkatëse, ose kush është i pranishëm në ambientet e CineStar multiplexit. Blerësi është i detyruar të informojë personin të cilit i transferon biletën e kinemasë për dispozitat e këtyre Rregullave dhe Kushteve të Përgjithshme.

Ndryshimet në Rregullat dhe Kushtet e Përgjithshme dhe Hyrja në Fuqi

 1. Blitz-CineStar rezervon të drejtën për të modifikuar dhe/ose plotësuar këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme në çdo kohë dhe ndryshime të tilla do të hyjnë në fuqi në ditën e publikimit të tyre. Duke vazhduar përdorimin e shërbimit pas ndryshimeve në Termat dhe Kushtet e Përgjithshme, do të konsiderohet se ju i pranoni këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme të modifikuara ose plotësuara. Blitz-CineStar ju këshillon të rishikoni këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme përpara se të përdorni, porosisni, blini ose blini bileta kinemaje për përdorimin e shërbimeve ose hyrjen në ambientet e multipleksit CineStar për t’u informuar për çdo ndryshim të mundshëm në to.

Blerja e biletës

 1. Rezervimi i biletave të kinemasë nuk është i mundur, vetëm për anëtarët Stars Club Plus dhe nivelet e mësipërme nëse janë aktive.
 2. Blitz-CineStar rezervon të drejtën të kufizojë, mundësojë ose çaktivizojë mundësinë e rezervimit për shfaqje të caktuara dhe/ose shërbime dhe/ose auditore dhe/ose zona specifike brenda auditorit dhe/ose kinema të caktuara dhe/ose për periudha të caktuara specifike ne cdo kohe.
 3. Biletat e kinemasë mund të blihen në arkat e multipleksit të CineStar, në faqen e internetit ose përmes aplikacionit iCineStar.
 4. Blerja online e biletave të kinemasë (web faqja dhe aplikacioni iCineStar) rregullohet në përputhje me Kushtet e Përgjithshme të internet pagesës.
 5. Biletat e kinemasë mund të paguhen me para në dorë ose me kartë bankare.
 6. Fëmijët paguajnë çmimin e plotë të biletës së kinemasë pavarësisht moshës.
 7. Çmimet e renditura në listën e çmimeve të biletave të kinemasë, e cila gjendet në faqen e internetit dhe në arkat e kinemasë, vlejnë për blerjen e biletave të kinemasë për një shfaqje apo shërbim të caktuar. Çmimi i biletës së kinemasë përfshin TVSH. Çmimet e produkteve mund të ndryshojnë deri në fillimin e blerjes ose rezervimit të biletave, për të cilat Blitz-CineStar do të informojë klientin në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme.
 8. Për çdo biletë të blerë online (më tej referuar si Tarifa Online) paguhet një tarifë për përpunimin online.
 9. Tarifa online është 0,15 € përfshirë TVSH-në, (0,13 € neto) pavarësisht nga çmimi i biletës. Kur blini bileta në internet, çmimi tregohet si shuma e çmimit të biletës dhe tarifa e përpunimit në internet.
 10. Tarifa online paguhet për biletë, jo për transaksion.
 11. Me rastin e blerjes së biletave të kinemasë me para të gatshme, klienti është i detyruar të numërojë paratë e kthyera në vend, ne nuk ne nuk pranojmë ankesa të mëvonshme. Blitz-CineStar rezervon të drejtën të ndryshojë çmimet.
 12. Vizitori është i detyruar të kontrollojë të dhënat për shërbimin e dëshiruar, kohën dhe vendin e shfaqjes, si dhe të gjitha të dhënat e tjera menjëherë pas marrjes së biletës së kinemasë, pasi ankesat e mëvonshme nuk do të merren parasysh.
 13. Anulimi i biletave ose shërbimeve të blera nuk është i mundur. Ndërrimi i një bilete ose shërbimi të blerë me një shërbim tjetër është i mundur jo më vonë se një orë para fillimit të shfaqjes për të cilën është blerë bileta e kinemasë, ekskluzivisht në arkën e kinemasë, me përjashtim të rasteve të promocioneve speciale (1+1 falas, biletat e blera me çmim të zbritur…), për të njëjtën shfaqje për shkak të ndryshimit të ulëseve dhe për biletat e kinemasë të blera paraprakisht, për të cilat nuk është e mundur shkëmbimi ose rimbursimi. Shitjet paraprake nënkuptojnë se biletat lëshohen në shitje një javë ose më shumë përpara datës së shfaqjes së një filmi.
 14. Klienti nuk ka të drejtë kompensimi për një biletë kinemaje të papërdorur ose pjesërisht të përdorur (për shkak të vonesës) ose të humbur.
 15. Rimbursimet (para, bonus bileta, pika…) nuk mund të kërkohen për biletat e blera të kinemasë që nuk janë tërhekur me kohë.
 1. Rimbursimet për Kuponat Gold Class dhe Gift Cards nuk janë të mundshme.
 2. Në rast anulimi ose mospërdorimi të shërbimit të blerë “Private Cinema” nga klienti, rimbursimet nuk janë të mundura. Është e mundur ndryshimi i datës ose orës së shërbimit “Private Cinema” me kërkesë të paraqitur nga klienti jo më vonë se 48 orë përpara datës/orarit fillestar të shërbimit.
 3. Biletat e kinemasë (kupona/vauchera) të fituara në lojërat shpërblyese, pavarësisht nga organizatori i lojës shpërblyese (CineStar apo partner biznesi), nuk mund të përdoren për formatet premium (4DX, Gold Class, ScreenX, Gaming Hall etj.), parapremiera, spektakle dhe dokumentarë. Shtesa për kohëzgjatjen e filmit, ulëset VIP dhe LOVE BOX, ulëset ROYAL BED dhe projeksioni 3D janë të mundshme, sipas çmimores aktuale në CineStar.

Shërbimi “CineStar Marte”

 1. Shërbimi ofrohet nga Blitz-CineStar për të gjithë përdoruesit që blejnë një biletë për një shfaqje që zhvillohet të martën dhe kjo mund të bëhet online përmes aplikacionit iCineStar, në web faqen CineStar ose në arkat CineStar.
 2. Kur përdorni shërbimin, Blitz-CineStar nuk garanton një vend në sallë.
 3. Përdoruesit mund të marrin një biletë kinemaje më të lirë duke blerë bileta në arkat e Blitz-CineStar, online përmes web faqes CineStar dhe aplikacionit iCineStar.
 4. Përdoruesi i regjistruar mund të paguajë biletën e kinemasë me para në dorë ose me kartë bankare. Kur përdorni anëtarësimin e Stars Club për të paguar shërbimin, pikët regjistrohen në kartë. Çmimi më i lirë i biletës së kinemasë, d.m.th., shërbimi, nuk vlen për shfaqjet speciale, syzet, pamjet paraprake dhe klasën e artë. Shtesat (3D, eXtreme, screenX, Dolby, 4DX, ulëset VIP, LoveBox, ulëset ROYAL BED dhe shtesat për filmat më të gjatë se 120 min/140 min) tarifohen me çmimin e plotë për biletën më të lirë të kinemasë brenda shërbimit.
 5. Blitz-CineStar rezervon të drejtën të përjashtojë disa filma dhe shfaqje të shfaqura të martën nga shërbimi “CineMarte”. Prandaj, shërbimi “CineMarte” nuk zbatohet për shfaqjet paraprake, koncertet, ngjarjet sportive, operën dhe përmbajtjet e tjera të përcaktuara nga Blitz-CineStar. Në raste të tilla, bileta tarifohet me çmimin e plotë sipas listës së çmimeve.
 6. Kufizimet e biletës më të lirë të kinemasë në shërbimin “CineMarte”:
 7. Nuk është e mundur të paguhet bileta në shuma të pjesshme, p.sh., pjesërisht me para në dorë dhe pjesërisht me pikë ose kupona të Stars Club.
 8. Nuk është e mundur të kërkohet diferenca në shumë midis çmimit të rregullt të biletës që vizitori ka fituar si shpërblim çmimit më të lirë të biletës brenda shërbimit “CineMarte”.
 9. Shërbimi “CineMarte” nuk mund të aplikohet për paketat e ditëlindjeve, shfaqjet e jashtëzakonshme dhe zbritjet në grup;
 10. Shërbimi “CineMarte” nuk zbatohet për kinemanë Gold Class, spektakle, shfaqjet paraprake dhe përmbajtje të tjera të përcaktuara nga CineStar (koncerte, ngjarje sportive, etj.).
 11. Shërbimi “CineMarte” nuk është i disponueshëm gjatë festave, festave publike dhe për shfaqjet paraprake;
 12. Shtesat tarifohen me çmim të plotë për biletën më të lirë të kinemasë brenda shërbimit “CineMarte” sipas çmimores aktuale.

Sportelet e arkës

 1. Për orarin e punës së sporteleve të shitjes së biletave, ju lutemi kontrolloni faqen e internetit dhe informacionin e orarit të punës.
 2. Sportelet e shitjes së biletave mbyllen gjysmë ore pas fillimit të shfaqjes së fundit.

Hyrja në kinematë

 1. E drejta e hyrjes në sallën e kinemasë fitohet me paraqitjen e biletës së vlefshme të kinemasë ose me konfirmimin e biletave të blera.
 2. Hyrja në sallën e kinemasë pa biletë të vlefshme kinemaje është e ndaluar. Blitz-CineStar rezervon të drejtën të kontrollojë të drejtën e hyrjes si dhe bazën për të përfituar një zbritje dhe, në rast të mungesës së dokumenteve të përmendura, të ndalojë hyrjen në sallë dhe të largojë vizitorin nga ajo. Për këtë arsye, vizitori duhet të ketë një biletë kinemaje dhe dëshmi të së drejtës për të përfituar zbritje (si letërnjoftim studenti etj.) deri në përfundim të projeksionit.
 3. Vizitorët që duan të hyjnë në sallë pas fillimit të projeksionit do të lejohen të hyjnë sipas gjykimit të stafit të Blitz-CineStar, vetëm nëse kjo nuk shqetëson vizitorët e tjerë.
 4. Nuk lejohet sjellja e armëve, kamerave dixhitale dhe pajisjeve të ngjashme për regjistrimin e imazhit ose zërit.
 5. Në sallë lejohen vetëm ushqimet dhe pijet e blera në pikat e shitjes të multipleksit CineStar. Blitz-CineStar rezervon të drejtën të ndalojë hyrjen në sallë nëse vizitori ka blerë produkte diku tjetër dhe ka të drejtë të mbajë produkte të tilla deri në fund të projeksionit dhe më pas t’ia kthejë ato pronarit të tyre.
 6. Nuk lejohet futja e kafshëve (të çdo lloji) në sallë, përveç qenve udhërrëfyes për personat e verbër dhe personat me nevoja të veçanta. Qentë udhërrëfyes për personat e verbër dhe personat me nevoja të veçanta mund të marrin pjesë në projeksion ose shërbim me kusht që të kenë grykë dhe të jenë të lidhur dhe me një paraqitje të ID/pasaportës që vërteton se qeni është trajnuar si qen udhërrëfyes. Nuk ka asnjë tarifë për ta.
 7. Në CineStar Megaplex Prishtina Mall ka salla me ulëse të siguruara për personat me aftësi të kufizuara. Rekomandohet të kontrollohet paraprakisht përshtatshmëria e sallës me nevojat specifike të vizitorëve.

Sjellja në ambientet e multipleks CineStar dhe teatrove

 1. Vizitori është i detyruar të ulet në vendin e treguar në biletë dhe të sillet me kujdes dhe përgjegjësi ndaj pronës dhe ambienteve të multipleksit CineStar dhe sallave të kinemasë.
 2. Nuk lejohet të shqetësohen vizitorët e tjerë gjatë shfaqjes.
 3. Telefonat mobil duhet të fiken dhe nuk lejohet përdorimi i çdo pajisjeje që mund të regjistrojë imazhe ose tinguj gjatë ekzaminimit.
 4. Në ambientet e brendshme të multipleksit CineStar nuk lejohet përdorimi i patinave me rrota, patinave inline, skateboardeve dhe artikujve të ngjashëm.
 5. Pas një paralajmërimi, stafi i Blitz-CineStar mund të largojë vizitorët nga shfaqja pa të drejtën e rimbursimit të çmimit të biletës nëse:
 • nuk zënë vendet e shënuara në biletën e tyre të kinemasë;
 • sjellja e tyre shqetëson vizitorët e tjerë gjatë shfaqjes;
 • ata janë, sipas mendimit të stafit të Blitz-CineStar, nën ndikimin e alkoolit ose drogave të tjera;
 • pinë duhan në ambientet e CineStar, duke përfshirë sallat e kinemasë;
 • ata lënë mbetje ushqimore ose në ndonjë mënyrë tjetër të papastër dëmtojnë hapësirat ose pronën;
 • ata sjellin armë ose sende të tjera të ndaluara (drogë, etj.) në ambientet CineStar, pavarësisht nëse do t’i përdorin këto sende në sallën e kinemasë apo jo;
 • ata sjellin ushqime dhe/ose pije të blera jashtë ambienteve të CineStar në ambientet e CineStar, duke përfshirë sallat e kinemasë, pa lejen e stafit të Blitz-CineStar.
 1. Në përfundim të shërbimit, vizitorët duhet të largohen nga salla e kinemasë përmes daljeve të shënuara. Nuk lejohet qëndrimi në sallën e kinemasë pas përfundimit të shfaqjes.
 2. Në përfundim të shfaqjes, vizitori është i detyruar t’i kthejë personelit të kinemasë syzet 3D (nëse kanë ndjekur një shfaqje 3D dhe nuk kanë sjellë syzet e tyre 3D).
 3. Ndalohet përdorimi i cigareve elektronike (e-cigareve) dhe produkteve të ngjashme në ambientet e CineStar.
 4. Në ambientet e CineStar vizitori është i detyruar të respektojë rregulloret që lidhen me kufizimin e përdorimit të produkteve të duhanit në fuqi.

Informacione të përgjithshme rreth sistemit 4DX

 1. Sistemi 4DX përdor ulëse me lëvizje 4DX që janë programuar të lëvizin dhe të dridhen gjatë shfaqjeve 4DX në kombinim me efekte speciale të ambientit, duke përfshirë fryrjet e ajrit ose të erës, spërkatjen e ujit, mjegullën, tymin, flluska, aromat dhe dritat ndezëse. Me këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme, CineStar dëshiron të informojë në mënyrë të përshtatshme për të gjitha tiparet dhe rreziqet e mundshme që lindin dhe/ose mund të lindin nga këto lëvizje dhe ndjesi fizike në rast të mosrespektimit të rregullave dhe udhëzimeve të sigurisë dhe, sipas rastit, për detyrimi për të ndaluar përdorimin e shërbimeve 4DX ose konkretisht sediljeve me lëvizje 4DX. Efektet 4DX varen nga çdo film i shfaqur në kinemanë 4DX dhe ne nuk mund të ndikojmë në intensitetin e tyre, pasi CineStar nuk programon efekte 4DX, por ne i marrim ato në formë dixhitale për çdo film.
 2. Ulëset me lëvizje 4DX përdorin lëvizje intensive dhe dridhje të forta që mund të jenë të rrezikshme dhe të shkaktojnë lëndime serioze gjatë shfaqjes 4DX nëse rregullat e sigurisë të përfshira në këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme nuk respektohen.
 • Vizitorët me probleme shëndetësore ose lëndime duhet të kërkojnë këshilla mjekësore përpara se të përdorin ulëse lëvizëse 4DX.
 • Gjatë shfaqjes, përveç rasteve ekstreme të nevojës, ndalohet qëndrimi në këmbë ose lëvizja nëpër teatrin 4DX. Vizitorët që qëndrojnë në këmbë ose lëvizin duhet të kthehen në vendet e tyre ose të largohen nga teatri sa më shpejt të jetë e mundur.
 • Ju lutemi kushtoni vëmendje të veçantë kur hyni, uleni ose lëvizni nëpër teatrin 4DX për të siguruar që veshjet, sendet personale ose ndonjë pjesë e trupit të mos kapen midis ulëseve lëvizëse 4DX dhe mureve ose shkallëve.
 • CineStar dhe 4DX nuk janë përgjegjës për humbjen ose dëmtimin e artikujve të ruajtur në mënyrë jo të duhur.
 • Në rast të sjelljes së ushqimeve dhe pijeve në teatrin 4DX, kushtojini vëmendje të veçantë për t’u siguruar që ushqimet dhe pijet të mos derdhen. Nëse ju bien sende ose derdhni lëngje gjatë shfaqjes, ju lutemi përmbahuni nga largimi nga sediljet tuaja për të tërhequr sende të tilla dhe mos bëni asnjë veprim tjetër deri në fund të shfaqjes.
 • Për arsye sigurie, ndalohet rreptësisht përdorimi i ulëseve për fëmijë ose shtesë dhe ulja në prehër. Fëmijët nën 4 vjeç nuk lejohen të shikojnë shfaqje 4DX për arsye sigurie. Gjithashtu, për shkak se ulëset me lëvizje 4DX mund të përplasen me ulëset tjera lëvizëse 4DX para ose pas, të gjithë fëmijët duhet të ulen pranë, jo përpara ose prapa, personit që i shoqëron.
 • Ju lutemi, mos qëndroni në mbështetëse për këmbët dhe kini kujdes kur lëvizni nëpër teatër për të shmangur rrëzimin ose rrëzimin mbi mbështetëse për këmbët.
 1. Ndalohet rreptësisht vënia në kontakt me tifozët, pajisjet me flluska, dritat strobe dhe makineritë e mjegullës me objekte të huaja, duke përfshirë pjesët e trupit, veshjet, sendet personale, ushqimin dhe pijen, pasi ato mund të shkaktojnë lëndime serioze dhe dëmtime të pajisjeve. Të gjitha objektet e huaja duhet të parandalohen që të vijnë në kontakt me pajisjet 4DX gjatë gjithë kohës.

Era: Ju lutemi kushtojini vëmendje të veçantë sigurimit të sendeve të lirshme si shalle ose kapele që mund të fryhen gjatë efekteve të erës, pasi sende të tilla mund të shkaktojnë keqfunksionime të pajisjeve. Në rast se artikujt shpërndahen gjatë një shfaqjeje 4DX, vizitorëve u ndalohet rreptësisht të mbledhin artikuj të tillë gjatë shfaqjes. Të gjithë artikujt do të kthehen pas shfaqjes me ndihmën e CineStar stafit.

Aroma: Në varësi të komplotit të filmit, ndonjëherë mund të përdoren efekte të nuhatjes të ngjashme me djegien e kimikateve ose tymin. Lusim të gjithë vizitorët të mos bëjnë panik në raste të tilla sepse janë vetëm efekte dhe në rast të ndonjë keqfunksionimi apo problemi, të gjithë vizitorët do të njoftohen nga CineStar stafi dhe do të përcillen jashtë sallës në kohë.

Flluska: Lëngu i flluskës i përdorur gjatë shfaqjeve 4DX përmban të njëjtët përbërës si detergjenti i zakonshëm i larjes dhe nuk duhet të dëmtojë veshjet, por mund të dëmtojë sende të tjera personale ose të njollosë materiale të ndjeshme si lëkura ose mëndafshi. Kërkojmë nga të gjithë vizitorët të ruajnë sende të ndjeshme përpara shfaqjes për të parandaluar njollat ose dëmtimet.

Uji: Uji me spërkatje i përdorur gjatë shfaqjeve 4DX është i pastruar dhe nuk duhet të shkaktojë lëndime fizike, por mund të lagë rrobat, të dëmtojë veshjet e ndjeshme ndaj lagështirës, të shkaktojë aroma të lehta dhe të ndikojë në përbërjen. Përveç kësaj, një ujë i tillë mund të shkaktojë shqetësim kur përdorni syze 3D. Artikujt e ndjeshëm si produktet prej lëkure ose mëndafshi duhet të ruhen para shfaqjes për të parandaluar njollat ose dëmtimet.

Ndalimi dhe kufizimi i përdorimit të shërbimit 4DX

Ulëset lëvizëse 4DX përdorin lëvizje dhe dridhje intensive që mund të jenë të dëmshme për kategori të caktuara njerëzish. Për të parandaluar aksidentet ose lëndimet, personat e mëposhtëm nuk duhet të përdorin ulëse lëvizëse 4DX ose të marrin pjesë në shfaqje 4DX: a) Personat me probleme shëndetësore si presioni i lartë i gjakut, sëmundjet e zemrës, lëndimet e shpinës ose qafës, epilepsia; b) personat e moshuar, personat me aftësi të kufizuara ose personat e verbër (shih gjithashtu pikën 57); c. Gratë shtatzëna; d) Persona të prirur ndaj sëmundjes në lëvizje ose persona të ndjeshëm fizikisht ose mendërisht; e) Personat nën ndikimin e alkoolit; f. Fëmijët nën 4 vjeç (fëmijët nga 4 deri në 7 vjeç duhet të shoqërohen nga një i rritur); Persona me lartësi nën 100 centimetra; personat që peshojnë mbi 120 kilogramë për shkak të specifikave të ulëseve lëvizëse 4DX.

Për shkak të rreziqeve të sigurisë, ju lutemi shikoni performancën e duhur në një format tjetër (jo format 4D) nëse i përkisni ndonjë prej kategorive të personave të lartpërmendur.

 1. Ju lutemi kuptoni se Ofruesi i Shërbimit për vizitorët e verbër ose me aftësi të kufizuara duhet të tregojë vëmendje të shtuar në çdo rast individual për të përcaktuar nëse kategoritë e sipërpërmendura të vizitorëve mund të shikojnë me siguri performancën 4DX. Për një mbrojtje më të madhe sigurie, kategori të tilla vizitorësh mund të kërkojnë që një ndihmës ose kujdestar të marrë pjesë në performancën 4DX vetëm pasi një person i autorizuar nga CineStar të vendosë se kjo është e justifikuar në rastin e veçantë. Vizitorët që janë përcaktuar se mund të shikojnë performancën 4DX duhet të jenë plotësisht të informuar për rreziqet e përfshira të sigurisë (të cilat janë të renditura në këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme) dhe do t’u ofrohet ndihmë kur i vendosin në sallë.
 2. Gjatë performancës 4DX, ju jeni të detyruar të respektoni paralajmërimet e sigurisë dhe udhëzimet e CineStar stafit.
 3. Të mëposhtmet nuk janë të mundshme për shfaqjet 4DX:
 1. Zëvendësimi i kuponëve (nëse nuk është kupon 4DX);
 2. Tarifat shtesë;
 3. Zbritje për të moshuarit;
 4. Kuponët dhe vaucherat CineStar (përveç rastit të kuponëve të kontraktuar posaçërisht);
 5. Anulimi i biletave.

Udhëzimet dhe përgjegjësitë për përdorimin e shërbimit 4DX

 1. Për të shijuar plotësisht filmin me format 4DX:
 • Ju këshillojmë të përdorni tualetin përpara shfaqjes nëse është e nevojshme dhe të siguroni sende të vlefshme (si telefonat mobil, etj.) dhe sende të ndjeshme (si shalle mëndafshi, etj.);
 • Ju lutemi të jeni të kujdesshëm kur lëvizni nëpër teatrin 4DX dhe mos qëndroni në mbështetëse këmbësh dhe qëndroni ulur deri në fund të shfaqjes;
 • gjatë shfaqjes, shikoni gjërat tuaja që të mos fluturojnë larg ose të ngecin për shkak të lëvizjeve dhe efekteve të sistemit 4DX, të cilat mund të shkaktojnë keqfunksionime;
 • Ju lutemi të jeni veçanërisht të kujdesshëm nëse sillni pije të nxehta, ushqime ose akullore në teatrin 4DX dhe, në rast të rënies së një artikulli ose derdhjes së lëngut, qëndroni ulur deri në fund të shfaqjes;
 • Për arsye sigurie, ndalohet rreptësisht përdorimi i ndenjëseve për fëmijë ose shtesë dhe ulja në prehër;
 • prisni të lageni pak – është pjesë e përvojës 4DX!;
 1. Ju shikoni shfaqjen 4DX tërësisht në rrezikun tuaj.
 2. Blitz-CineStar nuk mban përgjegjësi për çdo dëm që mund të ndodhë për shkak të veprimeve të audiencës në kundërshtim me udhëzimet dhe paralajmërimet e sigurisë të dhëna në këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme.
 3. Blitz-CineStar nuk mban përgjegjësi për ndonjë humbje, dëmtim ose ndonjë ngjarje tjetër që mund të ndodhë gjatë shfaqjes 4DX. CineStar nuk është përgjegjës për çdo dëmtim që mund të rezultojë nga veprime të pahijshme ose të kundërta me këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme gjatë shfaqjes 4DX në asnjë rrethanë.

E drejta për të ndryshuar teatrin dhe programin

 1. Blitz-CineStar rezervon të drejtën për të ndryshuar dhomën e shfaqjes për të cilën keni blerë biletat e kinemasë dhe ju nuk keni të drejtë për asnjë pretendim kundër Blitz-CineStar në lidhje me këtë.
 2. Blitz-CineStar rezervon të drejtën të anulojë një shfaqje, si dhe të bëjë ndryshime në orarin ose orarin e shfaqjeve. Në këto raste, për një biletë kinemaje të blerë, ju keni të drejtë të kërkoni rimbursim, me kusht që të paraqisni faturën e biletës së blerë të kinemasë për të cilën kërkohet rimbursim ose ta ndërroni për të njëjtën shfaqje në një moment tjetër.

Përgjegjësia për gjësendet

 1. Vizitori është i detyruar të kujdeset për sendet personale dhe t’i mbajë nën mbikëqyrjen e tij gjatë gjithë kohëzgjatjes së shfaqjes. Blitz-CineStar nuk mban përgjegjësi nëse gjësendet humbasin, shkatërrohen ose dëmtohen për shkak të rrethanave që nuk mund të shmangeshin ose zgjidheshin, ose për shkak të veprimeve ose mosveprimeve të vizitorit.
 2. Ne rekomandojmë që sendet me vlerë të mos sillen në ambientet e multipleks CineStar, ose që ruajtja e tyre të organizohet jashtë ambienteve. CineStar nuk mban përgjegjësi për humbjen ose dëmtimin e artikujve të tillë.
 3. Blitz-CineStar në mënyrë të jashtëzakonshme do të pranojë para, sende me vlerë, letra me vlerë dhe sende të tjera të vlefshme që vizitori sjell dhe dëshiron t’i depozitojë për ruajtje, përveç rastit kur vendos se nuk ka ambiente të përshtatshme për ruajtjen e tyre në një rast të caktuar, ose nëse ata janë me vlerë të tepërt në krahasim me llojin dhe kategorinë e objektit, nëse janë të rrezikshëm, të rëndë ose nëse ruajtja e tyre tejkalon aftësitë e Blitz-CineStar për një arsye tjetër të justifikuar. Vizitori është i detyruar të kontaktojë stafin e Blitz-CineStar për të gjitha artikujt e tillë.
 4. Blitz-CineStar nuk mban përgjegjësi për artikujt e humbur ose të zhdukur që vizitori nuk i ka depozituar më parë për ruajtje sipas pikës së mësipërme.

Parkim

 1. Parkimi është falas si pjesë e Prishtina Mall.

Ndalimi i xhirrimit audio dhe video

 1. Veprat audiovizive dhe veprat e tjera që shfaqen dhe përdoren gjatë ofrimit të shërbimeve janë vepra të mbrojtura nga e drejta e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale. Riprodhimi, shpërndarja, ruajtja e paautorizuar, ndërmarrja e veprimeve të tjera për shpërndarje, ekspozimi publik ose vënia në dispozicion të publikut të veprave të tilla përbën vepër penale. Për këtë arsye, nuk lejohet asnjë regjistrim duke përfshirë regjistrimin audio dhe video gjatë shfaqjes së filmit (edhe për qëllime private).

Mbrojtja e të Dhënave Tuaja

 1. Nëse është e nevojshme të jepni të dhëna personale dhe të dhëna të caktuara në lidhje me kartën tuaj bankare me qëllim të përdorimit të shërbimit, mbledhja dhe përpunimi i këtyre të dhënave personale i nënshtrohet Deklaratës së Privatësisë së Kompanisë, e cila përshkruan në detaje se si ne i përdorim të dhënat tuaja , çfarë të drejtash ju garanton Rregullorja për Mbrojtjen e të Dhënave dhe si t’i ushtroni ato.
 2. Të gjitha të dhënat e kartës së përdoruesit janë të koduara me një certifikatë GeoTrust EV SSL për siguri maksimale dhe mbrojtje të të dhënave
 3. Për të siguruar mbrojtjen e plotë të të dhënave tuaja, informacioni konfidencial i kartës (numri i kartës, data e skadencës dhe kodi CVV) që jepni nuk ruhen në serverin CineStar. Sistemi CorvusPay mund të ruajë informacione për kartën tuaj bankare nëse vendosni të ruani të dhënat në faqen e pagesës. Në këtë rast, nuk është e nevojshme të hyni përsërii të dhënat e kartës suaj bankare gjatë pagesës së radhës online.
 4. Transaksioni nëpërmjet kartës suaj menaxhohet nga një palë e tretë (CorvusPay), e cila merr numrin e kredit kartelës dhe të dhëna të tjera personale ekskluzivisht për identifikimin dhe miratimin e transaksionit. CorvusPay kujdeset për sigurinë e të dhënave tuaja gjatë autorizimit të kartës së kreditit. Transferimi i të dhënave sigurohet duke përdorur protokollin e sigurisë TLS. Blitz-CineStar nuk është përgjegjës për çdo përdorim të paautorizuar të të dhënave tuaja personale dhe/ose numrit të kredit kartelës.
 5. Blitz-CineStar përdor mbikëqyrjen video në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Ligjin për Zbatimin e Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave për mbrojtjen e personave dhe pronës, ose bazuar në ligjin interesi i referuar në nenin 5 të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Detajet në lidhje me të dhënat personale të mbledhura përmes mbikëqyrjes video rregullohen nga Deklarata e Privatësisë së Kompanisë.

Ankesat

 1. Të gjitha ankesat, përveç e-mail info.ks@cinestarcinemas.eu mund të dorëzohen personalisht në ambientet e biznesit Blitz-CineStar, si dhe të dërgohen me shkrim në adresën e mëposhtme:

Blitz-CineStar LLC
Rruga Fehmi Agani 79/8, 10000 Prishtinë
Numri unik i ID: 811930438

Blitz-CineStar do t’i përgjigjet ankesës suaj brenda 15 ditëve nga data e marrjes së ankesës.

Në rast se konsumatori nuk është i kënaqur me përgjigjen e Blitz-CineStar ose nuk merr përgjigje brenda 15 ditëve, konsumatori mund të paraqesë kërkesë për mbrojtjen e të drejtave të tij/saj pranë inspektoratit kompetent në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë.

E drejta e përjashtuar për zgjidhje të njëanshme në kontratat e lidhura në distancë (online).

 1. Meqenëse shërbimet e ekspozimit publik të veprave audiovizuale përfaqësojnë shërbime sipas nenit 49 paragrafi 1.12 të Ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, veçanërisht shërbimet që lidhen me kohën e lirë, ku ofrimi i shërbimeve është dakorduar në një ditë të caktuar ose për një periudhë të caktuar, ne ju informojmë se nuk keni të drejtë të zgjidhni në mënyrë të njëanshme kontratën e lidhur në distancë siç parashikohet në nenin 42 të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit.

Kufizimi i përgjegjësisë

 1. Ju përdorni shërbimet e Blitz-CineStar vetëm në rrezikun tuaj. Blitz-CineStar nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e shërbimit, d.m.th. përmbajtjen e shfaqur në shfaqjet. Blitz-CineStar është përgjegjës për defektet materiale të shërbimit në përputhje me dispozitat e Aktit të Detyrimeve.
 2. Blitz-CineStar nuk është përgjegjës për asnjë dëm që mund të lindë nga veprimet e vizitorëve ose palëve të treta në kundërshtim me këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme.
 3. Blitz-CineStar është përgjegjës vetëm për dëmet e shkaktuara nga qëllimi ose pakujdesia e rëndë.
 4. Shuma maksimale e dëmeve për të cilat Blitz-CineStar është përgjegjës sipas marrëdhënies kontraktuale që lidhet me shërbimin përkatës është e kufizuar në shumën e paguar për atë shërbim.

Dispozitat e përgjithshme

 1. Rregulloret pozitive të Republikës së Kosovës do të zbatohen për marrëdhëniet mes jush dhe Blitz-CineStar. Në rast mosmarrëveshjeje, juridiksion do të ketë Gjjykata e Kosovës.

Në rast mosmarrëveshjeje ndërmjet konsumatorit dhe Blitz-CineStar, konsumatori mund të paraqesë padi në Gjykatën e Kosovës.

Rruga Fehmi Agani 79/8

10 000 Prishtinë, Kosovo

GET DIRECTIONS

CINESTAR NË RAJON

28 lokacine
28,000 ulëse
4.5 milion bileta të shitura
5 kinema me pesë yje

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.