Kushtet e përgjithshme për përdorimin e faqes së internetit www.cinestarcinemas-ks.eu dhe pagesat online

Ju lutemi, njihuni me këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme për përdorimin e faqes së internetit www.cinestarcinemas-ks.eu (“Website”) dhe për pagesat online të ofruara nga Blitz-CineStar LLC me selinë e saj në 10 000, Prishtinë, Rruga Fehmi Agani 79/8, numër unik ID: 811930438 (“Blitz-CineStar”), përpara se të përdorni faqen e internetit. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me kushtet e përdorimit, ju lutemi na kontaktoni në info.ks@cinestarcinemas.eu .

Pranimi i Rregullave dhe Kushteve të Përgjithshme

 1. Duke hyrë në faqen e internetit ose duke përdorur ndonjë pjesë të përmbajtjes ose shërbimeve të saj, ju pranoni këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme të Përdorimit të faqes së internetit www.cinestarcinemas-ks.eu (“Rregullat dhe Kushtet e Përgjithshme”) dhe pagesën online, si dhe të gjitha rregullat dhe kushtet e tjera të përdorimit të faqes së sipërpërmendur të internetit dhe shërbimeve të ofruara nëpërmjet saj. Nëse nuk jeni dakord me sa më sipër, ju lutemi mos përdorni faqen e internetit dhe shërbimet e ofruara nëpërmjet saj.
 2. Kushtet e Përgjithshme të Biznesit zbatohen gjithashtu për shërbimet e ofruara nga Blitz-Cinestar. Ju lutemi, njihuni me këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme pasi ato zbatohen për marrëdhëniet midis jush dhe Blitz-Cinestar që rrjedhin nga blerja e biletave.

Ndryshime në Rregullat dhe Kushtet e Përgjithshme dhe faqen e internetit

 1. Blitz-CineStar rezervon të drejtën për të ndryshuar ose plotësuar këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme në çdo kohë, me ndryshime të tilla që hyjnë në fuqi në datën e publikimit në faqen e internetit. Duke vazhduar të hyni në faqen e internetit ose të përdorni ndonjë pjesë të përmbajtjes ose shërbimeve të tij, do të konsiderohet se keni rënë dakord me këto kushte dhe kushte të përgjithshme të ndryshuara ose plotësuara. Blitz-CineStar ju këshillon që të kontrolloni periodikisht këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme për t’u informuar për çdo ndryshim.
 2. Blitz-CineStar rezervon të drejtën të modifikojë, plotësojë ose ndërpresë çdo pjesë të biznesit të saj, duke përfshirë web faqen, ose ndonjë nga pjesët, shërbimet, nënfaqet ose shërbimet e tij të ofruara nëpërmjet tyre, në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak. Kjo e drejtë përfshin, por nuk kufizohet në, ndryshime në kohën e disponueshmërisë, përmbajtjen, disponueshmërinë e të dhënave të reja, mënyrën e transmetimit, si dhe të drejtën për të hyrë ose përdorur faqen e internetit.
 3. Është detyra dhe obligimi juaj të përdorni web faqen në përputhje me rregulloret pozitive dhe parimet e përgjithshme morale dhe etike. Blitz-CineStar ka të drejtë të monitorojë përmbajtjen e faqes në internet në çdo kohë për të siguruar përputhjen me këto Rregulla dhe Kushte të Përgjithshme dhe rregulloret pozitive.

Regjistrimi i Përdoruesve

 1. Për të përdorur përmbajtje dhe shërbime të caktuara në këto faqe, duhet të identifikoheni në sistem duke përdorur adresën tuaj të emailit, fjalëkalimin ose të dhëna të tjera që do të jepni gjatë procesit të regjistrimit.
 2. Gjatë procesit të regjistrimit dhe kur plotësoni profilin tuaj personal, jeni të detyruar të jepni informacion të saktë, të plotë dhe të vlefshëm.
 3. Gjatë procesit të regjistrimit, nuk lejohet përdorimi i emrave, pseudonimeve dhe titujve që janë në pronësi të të tretëve, të paligjshëm, të dëmshëm, kërcënues, abuzues, ngacmues, shpifës ose në çfarëdo mënyre të dëmshëm për fëmijët dhe të miturit. Nuk lejohet përdorimi i emrave të personazheve publike. Në rast të shkeljes së këtyre rregullave, Blitz-CineStar ka të drejtë të çaktivizojë ose fshijë llogarinë e përdoruesit.
 4. Ju nuk duhet të përdorni emrat e kompanive, markave ose web faqeve së bashku me emrin dhe mbiemrin tuaj.
 5. Regjistrimi i dy ose më shumë llogarive të përdoruesve në dobi të një personi juridik ose fizik nuk lejohet.
 6. Pas regjistrimit, është e nevojshme të aktivizoni llogarinë tuaj të përdoruesit për ta përdorur atë në të ardhmen. Një lidhje/kod për aktivizim do të dërgohet në adresën tuaj të emailit, e cila është aktive për 24 orë, pas së cilës llogaria e përdoruesit nuk mund të aktivizohet më. Të gjitha llogaritë e përdoruesve joaktive do të fshihen automatikisht nga sistemi brenda 24-48 orëve nga regjistrimi. .
 7. Blitz-CineStar rezervon të drejtën të refuzojë regjistrimin, si dhe të revokojë ose mohojë përdorimin e mëtejshëm të një llogarie përdoruesi për të cilën përdoruesi është regjistruar në rast të ndonjë shkeljeje të këtyre Rregulave dhe Kushteve ose ndonjë mënyrë tjetër për të penguar ose përçarë funksionimin e web faqes. Blitz-CineStar rezervon të drejtën për të marrë masat e duhura kundër këtyre përdoruesve.
 8. Gjatë procesit të regjistrimit, ne do të mbledhim dhe përpunojmë disa nga të dhënat tuaja personale në përputhje me rregulloret në fuqi dhe vetëm për qëllime të nevojshme për të përmbushur të drejtat tuaja dhe për të ofruar shërbimet që ofron Blitz-CineStar përmes web faqes. Detajet në lidhje me mënyrën e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale, si dhe të drejtat e subjekteve të të dhënave dhe mënyrën e ushtrimit të tyre, përcaktohen në Deklaratën e Privatësisë. Ju lutemi, familjarizohuni me përmbajtjen e Deklaratës së Privatësisë përpara se të jepni informacionin tuaj personal.

Përdorimi i portalit dhe ndërveprimet e përdoruesve

 1. Duke aktivizuar llogarinë tuaj të përdoruesit, ju pranoni përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet e kryera duke përdorur atë në faqen e internetit.
 2. Ju kërkohet të kujdeseni për sigurinë e fjalëkalimit të llogarisë suaj të përdoruesit dhe ta ndryshoni atë periodikisht. Fjalëkalimi juaj nuk duhet të jetë i thjeshtë, ai duhet të përmbajë të paktën 8 karaktere (numra dhe shkronja, një shkronjë e madhe dhe një shkronjë e vogël) dhe të paktën një karakter të veçantë dhe një numër. ‘*’ (yll) dhe ” (hapësirë) nuk lejohen. Fjalëkalimi nuk duhet të përmbajë të dhëna personale (emri, mbiemri, emaili, adresa e shtëpisë, numri i telefonit, data e lindjes), numra të njëpasnjëshëm ose numra identikë, shkronja të njëpasnjëshme ose shkronja identike, si dhe fjalë të tilla si fjalëkalimi, fraza e kalimit, CineStar, cinestar, etj. Sistemi nuk do t’ju lejojë të ndryshoni fjalëkalimin tuaj ose të identifikoheni me të njëjtin nëse nuk i plotëson kërkesat e sigurisë. Blitz-CineStar nuk mban përgjegjësi për rastet e keqpërdorimit të fjalëkalimeve të përdoruesve, por menjëherë do të ndërmarrë veprime për të mbrojtur të drejtat tuaja pasi të raportoni keqpërdorimin. Keqpërdorimin mund ta raportoni me email, në info.ks@cinestarcinemas.eu .
 3. Çdo përdorues është personalisht përgjegjës për ndërveprimin dhe komunikimin e tyre me përdoruesit e tjerë të faqes në internet dhe pranon se një ndërveprim dhe komunikim i tillë nuk është konfidencial, dhe në përputhje me rrethanat, Blitz-CineStar ka të drejtën, por jo detyrimin, të monitorojë komunikimin midis përdoruesve që zhvillohet përmes faqes së internetit.
 4. Ju merrni përsipër të mos përdorni faqen e internetit, përmbajtjen e saj dhe shërbimet për:
 • Prezantojnë veten me qëllim të vetëpromovimit;
 • Të lënduar, frikësuar ose kërcënuar palë të treta, ose përhapur gjuhë të urrejtjes;
 • Nxiten, favorizojnë nxitjen dhe përhapjen e urrejtjes ose diskriminimit në bazë të racës ose përkatësisë etnike, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, gjuhës, fesë, besimeve politike ose të tjera, origjinës kombëtare ose sociale, statusit të pronës, anëtarësimit në një sindikatë, arsimimit, statusit social, statusi martesor ose familjar, mosha, gjendja shëndetësore, paaftësia, trashëgimia gjenetike, identiteti gjinor, shprehja ose orientimi seksual, si dhe antisemitizmi dhe ksenofobia, idetë e regjimeve fashiste, nacionaliste, komuniste dhe të tjera totalitare;
 • Përmbajtja e publikuar, transmetuar dhe/ose e shkëmbyer që është në kundërshtim me rregulloret pozitive, fyese, vulgare, raciste, shoviniste, pornografike, përfaqëson gjuhën e urrejtjes ose është ndryshe e papërshtatshme;
 • Ngacmuar, kërcënuar, fyer, mashtruar ose në çfarëdo mënyre cenuar të drejtat e palëve të treta;
 • Informacioni i publikuar, transmetuar dhe/ose i shkëmbyer që ju e dini ose duhet ta dini se është i rremë dhe publikimi i të cilit mund të dëmtojë përdoruesit dhe/ose faqet e tjera;
 • Përfshirë në çdo veprim të paligjshëm ose të paautorizuar;
 • Transmetuar ose shpërndarë çdo përmbajtje të paligjshme;
 • Të dhënat personale të publikuara, transmetuara dhe/ose shkëmbyera të palëve të treta;
 • Përmbajtja e publikuar, transmetuar dhe/ose e shkëmbyer që përmban viruse ose programe të ngjashme me qëllim të keq ose programe të tjera të krijuara për të shkatërruar ose kufizuar funksionimin e çdo softueri kompjuterik dhe/ose harduer dhe pajisje telekomunikacioni;
 • Reklamuar ose kërkuar nga çdo përdorues tjetër për të blerë ose shitur ndonjë produkt dhe/ose shërbim, përdori informacionin e marrë nga përmbajtja në faqe për të kontaktuar përdoruesit e tjerë me qëllim të reklamimit, prezantimit ose shitjes së produkteve pa lejen e tyre, dhe publikoi, transmetoi, dhe/ose shkëmbyen përmbajtje të padëshiruar për përdoruesit pa pëlqimin ose kërkesën e tyre;
 • Kryen çdo skemë piramidale, letra zinxhir, postë të padëshiruar, postë të padëshiruar ose çdo formë tjetër të dërgimit të shumëfishtë të përmbajtjes komerciale ose të tjera;
 • Përmbajtja e publikuar, e transmetuar dhe/ose e shkëmbyer e mbrojtur nga e drejta e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale të palëve të treta;
 • Sugjeroi lidhjen tuaj me faqet;
 • Ka shkelur çdo rregullore pozitive.
 1. Ju pranoni të respektoni paralajmërimet dhe udhëzimet e administratorëve dhe/ose moderatorëve të faqeve.
 2. Administratorët dhe moderatorët e faqeve nuk janë në asnjë mënyrë përgjegjës për të dhënat që publikojnë përdoruesit. Ata kanë të drejtë të fshijnë, ndryshojnë, zhvendosin ose fshijnë çdo përmbajtje të faqeve sipas gjykimit të tyre dhe pa njoftim paraprak.
 3. Çdo mosmarrëveshje që lind nga marrëdhëniet midis përdoruesve të faqeve (qoftë për shkak të vërtetësisë së të dhënave të përdoruesve, përmbajtjes së konkurseve etj.) zgjidhet ekskluzivisht midis përdoruesve. Blitz-CineStar nuk është përgjegjës për çdo dëmtim të çdo lloji që mund të lindë si rezultat i marrëdhënieve të tilla.

Përmbajtja dhe shërbimet

 1. Faqet ju lejojnë të përdorni përmbajtje dhe veçori të ndryshme. Përmbajtja është krijuar nga Blitz-CineStar, partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë, si dhe nga ju, përdoruesit.
 2. Postimi i përmbajtjes suaj në faqe nuk nënkupton që ajo përfaqëson pikëpamjet, opinionet ose rekomandimet e Blitz-CineStar, as që ne pajtohemi me to ose i mbështesim në ndonjë mënyrë.
 3. Blitz-CineStar nuk është përgjegjës për përmbajtjen e postuar nga përdoruesit, por përdoruesit që postojnë një përmbajtje të tillë janë kryesisht përgjegjës për të.
 4. Blitz-CineStar nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e partnerëve dhe palëve të treta.
 5. Faqet përmbajnë gjithashtu dokumente, të dhëna, informacione, si dhe lidhje me faqe të tjera interneti të krijuara nga palë të treta, të cilat do të shënohen si të tilla në masën e nevojshme dhe të mundshme. Blitz-CineStar nuk ka asnjë kontroll mbi dokumente, të dhëna, informacione ose faqe të tjera interneti të tilla dhe heq dorë plotësisht nga çdo përgjegjësi, duke përfshirë, por pa u kufizuar në saktësinë, plotësinë dhe disponueshmërinë e përmbajtjes në faqet e internetit të krijuara nga palë të treta. Blitz-CineStar mohon çdo përgjegjësi për çdo përmbajtje të shfaqur në faqe të tilla të palëve të treta, si dhe për çdo produkt ose shërbim të marrë përmes faqeve të tilla të palëve të treta. Palë të tilla të treta nuk do të konsiderohen në asnjë mënyrë të lidhura me Blitz-CineStar vetëm për shkak të ekzistencës së një lidhjeje në faqen e internetit.
 6. Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, Blitz-CineStar nuk është përgjegjës për çdo dëm që mund t’ju shkaktohet juve ose përdoruesve të tjerë në lidhje me përdorimin ose mbështetjen në çdo përmbajtje të postuar në faqe.
 7. Të gjitha postimet, mesazhet, tekstet, shfaqjet, fotot, videot dhe materialet e tjera (në tekstin e mëtejmë: përmbajtja) të postuara në faqe, të transmetuara përmes faqeve ose të lidhura nga faqet janë përgjegjësi vetëm e personit nga i cili ka origjinën një përmbajtje e tillë. Blitz-CineStar nuk jep asnjë garanci për saktësinë, plotësinë ose vërtetësinë e një përmbajtjeje të tillë.
 8. Në rast të ndonjë pretendimi nga palë të treta për dëmshpërblime kundër Blitz-CineStar, mbi çdo bazë që lidhet me përmbajtjen që keni dhënë, ju pranoni të merrni përgjegjësinë e plotë për dëme të tilla dhe të merrni të gjitha veprimet e nevojshme për të liruar Blitz-CineStar nga këto përgjegjësinë dhe rimbursojë Blitz-CineStar për të gjitha dëmet që ka pësuar si rezultat i pretendimeve të tilla nga palët e treta.
 9. Blitz-CineStar rezervon të drejtën për të ndryshuar, pezulluar përkohësisht, vonuar ose ndërprerë shfaqjen ose ofrimin e çdo përmbajtje dhe shërbimi në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye. Blitz-CineStar gjithashtu ka të drejtë të kufizojë aksesin në disa shërbime, përmbajtje dhe pjesë të tyre pa njoftim paraprak.

E drejta e autorit

 1. E gjithë përmbajtja, dokumentet, të dhënat dhe informacionet e publikuara në faqen e internetit, duke përfshirë të gjithë përmbajtjen e ofruar nga përdoruesit, mbrohen nga e drejta e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale, dhe nuk mund të publikohen, riprodhohen, shpërndahen ose përdoren në asnjë mënyrë pa pëlqimin e qartë paraprak me shkrim të pronarit të së drejtës përkatëse dhe Blitz-CineStar.
 2. Përdoruesit i ndalohet në mënyrë specifike shkarkimi, riprodhimi, modifikimi, redaktimi, shpërndarja, shfaqja, fshirja, dërgimi, shitja, rishitja, përshtatja, modifikimi i përmbajtjes, krijimi i veprave të prejardhura, duke përfshirë në faqet e internetit ose mediat e tjera, ose përdorimin në çfarëdo mënyre përveç për përdorim personal shtëpiak.
 3. Përmbajtja editoriale e faqes në internet është pronë e Blitz-CineStar.
 4. Duke përdorur faqen e internetit, ju jepet një licencë e kufizuar, joekskluzive, e patransferueshme dhe e revokueshme për të përdorur përmbajtjen e sajtit në mënyrë të tillë që t’i shikoni ato për qëllime personale, duke iu nënshtruar kushteve të mëposhtme:
 • Përdoruesi përdor përmbajtjen dhe shërbimet në rrezikun e tij;
 • Përdoruesi mund të përdorë përmbajtjen dhe shërbimet vetëm duke respektuar të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale të pronarëve të tyre dhe Blitz-CineStar;
 • Përdoruesi nuk duhet të bëjë asnjë modifikim në përmbajtje dhe shërbime pa pëlqimin paraprak të shprehur me shkrim të Blitz-CineStar;
 • Të gjitha përmbajtjet dhe materialet e përdorura, nëse e lejon natyra, duhet të shfaqin njoftime për të drejtën e autorit, markën tregtare, vulën, logon.
 1. Për të shmangur çdo dyshim, Blitz-CineStar shprehimisht ruan dhe nuk i transferon përdoruesit asnjë të drejtë tjetër në lidhje me përmbajtjen e faqes në internet dhe ndalon përdorimin e përmbajtjes së faqes së internetit, përveç siç parashikohet në këto Kushte të Përgjithshme dhe si lejohet nga udhëzimet në faqen e internetit.
 2. Garancitë e përdoruesit. Kur publikoni ose ngarkoni (ngarkoni) përmbajtjen tuaj në faqen e internetit, ju i jepni Blitz-CineStar garancitë e mëposhtme në lidhje me këtë përmbajtje: a) që autori i përmbajtjes është i listuar ose i autorizuar për të publikuar një përmbajtje të tillë nga autori ose mbajtësi tjetër i të drejtës së autorit ose të drejta të tjera të pronësisë intelektuale; b) që përmbajtja është në përputhje me të gjitha rregulloret pozitive; c) se publikimi i përmbajtjes së mbrojtur nga e drejta e autorit ose të drejta të tjera të pronësisë intelektuale në asnjë formë nuk do të cenojë në asnjë mënyrë të drejtat e palëve të treta, duke përfshirë në veçanti të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale, reputacionin, nderin dhe dinjitetin, të drejtën e privatësisë , dhe të drejta të tjera të palëve të treta; d) që përdorimi i kësaj përmbajtjeje në faqen e internetit nuk do të shkaktojë ndonjë dëm, material ose jomaterial, për Blitz-CineStar, përdoruesit e tjerë ose palët e treta; e) që përmbajtja është, me sa dini, e plotë, e vërtetë dhe e saktë.
 3. Duke pranuar këtë, ju pranoni të merrni të gjitha pretendimet për dëmet që mund të bëhen kundër Blitz-CineStar për shkak të shkeljes nga ana juaj të këtyre Kushteve të Përgjithshme, duke përfshirë garancitë e mësipërme, dhe të kompensoni Blitz-CineStar dhe përdoruesit e tjerë të dëmtuar dhe palët e treta për të gjitha dëmet dhe kostot e shkaktuara për shkak të shkeljes.

Blerja e biletave të kinemasë përmes Stars Club Membership

 1. Shih Kushtet dhe Kushtet për përdorimin e Stars Club Membership.

Blerja e biletave përmes internetit me karta bankare

 1. Biletat e kinemasë mund të blihen duke përdorur kartat e mëposhtme bankare:
 • Kredit kartelë Diners Club
 • Kredit Kartelë MasterCard
 • Kredit dhe Debit Kartelë Visa; dhe
 • Debit Kartelë Maestro
 1. Procesi i blerjes në faqen e internetit bëhet në këtë mënyrë:
 • Zgjidhni filmin dhe orën e shfaqjes në faqen e dëshiruar të kinemasë
 • Zgjidhni numrin e biletave të kinemasë që dëshironi të blini (deri në 10 bileta kinemaje);
 • Zgjidhni rreshtin dhe ulëset;
 • Identifikohu me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin
 • Zgjidhni mënyrën e pagesës (kartë bankare)
 • Kontrolloni saktësinë e të dhënave tuaja të pagesës përpara se të konfirmoni porosinë;
 • Kryeni pagesën përmes ndërfaqes Corvus Pay;
 • Transaksioni konsiderohet i suksesshëm nëse ju merrni një konfirmim të autorizimit të transaksionit nga sistemi Corvus Pay dhe një konfirmim CineStar Online me një kod QR për biletat e blera të kinemasë dërguar në adresën tuaj të emailit që keni dhënë gjatë regjistrimit;
 • Me të mbërritur në kinema, paraqitni biletën tuaj të kinemasë tek stafi për kontrollin e biletave.
 1. Procesi i blerjes nëpërmjet aplikacionit bëhet në këtë mënyrë:
 • Pas nisjes së aplikacionit
 • Zgjidhni filmin, datën e shfaqjes dhe orën e shfaqjes dhe zgjidhni opsionin Bleni Biletat
 • Zgjidhni numrin e biletave dhe llojin e ndenjëses
 • Identifikohu me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin nëse nuk ke hyrë tashmë
 • Zgjidhni rreshtin dhe ulëset;
 • Zgjidhni mënyrën e pagesës
 • Kryeni pagesën përmes ndërfaqes Corvus Pay;
 • Transaksioni konsiderohet i suksesshëm nëse ju merrni një konfirmim të autorizimit të transaksionit nga sistemi Corvus Pay dhe një konfirmim CineStar Online me një kod QR për biletat e blera të kinemasë dërguar në adresën tuaj të emailit që keni dhënë gjatë regjistrimit;
 • Printoni dy kopje të biletës së kinemasë (rekomandojmë një për regjistrimin tuaj), e cila do të shfaqet në ekranin tuaj menjëherë pas pagesës;
 • Me të mbërritur në kinema, paraqitni biletën tuaj të kinemasë tek stafi për kontrollin e biletave.
 1. Blerja online e biletave të kinemasë me karta krediti/debiti kryhet në kushtet e mëposhtme:
 • Për biletat e blera në internet (duke përfshirë faqen e internetit dhe aplikacionin), për çdo biletë të blerë paguhet një tarifë përpunimi online. Tarifa online është 0,15 € me TVSH (0,13 € neto) për biletë, pavarësisht nga çmimi i biletës. Kur blini bileta në internet, çmimi tregohet si shuma e çmimit të biletës dhe tarifa e përpunimit në internet. Tarifa online paguhet për biletë, jo për transaksion.
 • Blerja online e biletave të kinemasë vlen për biletat e rregullta të kinemasë, biletat e kinemasë së matinës, premierat e mesnatës, premierat e fshehura, përmbajtjet alternative (opera, balet, etj.), si dhe përmbajtje të tjera të përcaktuara nga programi i kinemasë.
 • Biletat e kinemasë për promocione speciale të përcaktuara nga Blitz-CineStar (promocione verore, etj.) nuk mund të blihen online.
 • Biletat e kinemasë mund të blihen online deri në fillimin e shfaqjes.
 • Mund të blihen maksimumi 10 bileta kinemaje në një transaksion të vetëm.
 • Nëse ju humbni ose harroni biletën e printuar të kinemasë, mund ta merrni me ndihmën e kodit të internetit në arkën e kinemasë.
 • Kodi i internetit ndodhet në biletën e printuar të kinemasë.
 • Përdorimi i kodit të internetit nuk lejohet për hyrje në sallën e kinemasë (hyrja lejohet vetëm me paraqitjen e biletës së kinemasë).
 • Blitz-CineStar rezervon të drejtën të ndryshojë sallën e kinemasë në të cilën do të shfaqet filmi për të cilin keni blerë biletat e kinemasë.
 • Blitz-CineStar rezervon të drejtën të anulojë shfaqjen, si dhe të ndryshojë orarin ose orarin e shfaqjes së filmave. Në raste të tilla, për biletat e kinemasë të blera online, ju keni të drejtë të kërkoni rimbursim ose të ndërroni biletën për të njëjtin film në një kohë të ndryshme.
 • Përpara se të konfirmoni përfundimisht blerjen, kontrolloni detajet e filmit të dëshiruar, kohën dhe vendin e shfaqjes, si dhe të gjitha informacionet e tjera të futura në sistem, pasi ne nuk pranojmë ankesa të mëvonshme.
 • Blitz-CineStar nuk mban përgjegjësi për keqpërdorimin e kartave që rezulton nga përdorimi i shërbimit të shitjes në internet në një kompjuter të mbrojtur në mënyrë të papërshtatshme.
 • Anulimi i biletave të blera nuk është i mundur. Shkëmbimi i biletave të blera të kinemasë me një shërbim tjetër është i mundur jo më vonë se një orë para fillimit të shfaqjes për të cilën është blerë bileta e kinemasë, ekskluzivisht në arkën e kinemasë për të cilën është blerë bileta e kinemasë, me përjashtim të promocioneve speciale. (1+1 gratis, bileta të blera me çmim të zbritur, etj.) për të njëjtin shfaqje për shkak të ndryshimit të vendndodhjes së sediljeve, si dhe biletat e kinemasë të blera në paradhënie, për të cilat nuk bëhet asnjë ndërrim apo rimbursim. Shitjet paraprake nënkuptojnë që biletat hidhen në shitje një javë ose më shumë përpara datës së shfaqjes së një filmi.
 • Pasi të konfirmohet blerja e biletave të kinemasë, ajo nuk mund të revokohet apo anulohet.
 • Nuk është e mundur të kërkohet rimbursim për biletat e kinemasë të blera por të pakërkuara.

Print@home

 1. Print@Home është një shërbim për printimin e biletave të kinemasë të blera online. Në këtë rast nuk është e nevojshme printimi i biletave në kinema apo në arkat e kinemasë. Bileta mund të printohet me shpenzimet tuaja dhe në organizatën tuaj (për shembull, në shtëpi ose në zyrë) pasi keni blerë biletat.

Mbrojtja e të dhënave tuaja

 1. Për të ushtruar të drejtën e blerjes së biletave të kinemasë online, është e nevojshme që gjatë procesit të blerjes të jepen disa të dhëna personale dhe informacione të kartës së kreditit/debitit, dhe mbledhja dhe përpunimi i këtyre të dhënave personale rregullohet në detaje nga Deklarata e Privatësisë. . Ju lutemi lexoni përmbajtjen e deklaratës përpara se të jepni të dhënat tuaja personale.
 1. Të gjitha të dhënat e përdoruesit janë të koduara me një certifikatë GeoTrust EV SSL për siguri maksimale dhe mbrojtje të të dhënave.
 2. Në mënyrë që të dhënat tuaja të jenë edhe më të mbrojtura, informacioni konfidencial i kartës (numri i kartës, data e skadencës dhe kodi CVV) që jepni nuk ruhen në serverët e CineStar.
 3. Transaksioni me kartën tuaj menaxhohet nga një palë e tretë (Corvus Pay) që merr numrat e kartave të kreditit/debitit dhe të dhëna të tjera personale ekskluzivisht për identifikimin dhe miratimin e transaksionit. Corvus Pay siguron sigurinë e të dhënave tuaja gjatë autorizimit të kartës së kreditit. Transferimi i të dhënave sigurohet duke përdorur protokollin e sigurisë TLS. Në rast të përdorimit të paautorizuar të të dhënave tuaja personale dhe/ose numrit të kartës së kreditit/debitit, Blitz-CineStar nuk mban përgjegjësi.

Përgjegjësia

 1. Blitz-CineStar nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim që mund të lindë nga ndërprerja e disponueshmërisë, mospublikimi ose fshirja e përmbajtjes, ose gabimet në funksionimin e web faqes.
 1. Ju e përdorni faqen e internetit vetëm në rrezikun tuaj. Blitz-CineStar, as ndonjë palë e tretë e lidhur me të, në asnjë mënyrë garanton që përdorimi i faqes në internet nuk do të ndërpritet ose se do të jetë pa vështirësi operative. Ju e pranoni se qasja në këtë faqe interneti mund të ndërpritet, përkohësisht të mos disponohet ose të pezullohet për shkak të mirëmbajtjes rutinë ose arsyeve të tjera për të cilat Blitz-CineStar nuk është përgjegjës.
 2. Jeni të vetëdijshëm dhe pranoni që përdorimi i internetit ndonjëherë mund të rezultojë në probleme teknike që prekin faqen e internetit dhe kështu mund të ndërpresë përkohësisht shërbimet. Ngjarje të tilla dhe të ngjashme janë jashtë kontrollit tonë, prandaj Blitz-CineStar nuk mund të mbahet përgjegjës për çdo humbje të të dhënave ose ndonjë ngjarje tjetër që mund të ndodhë gjatë përdorimit ose ofrimit të shërbimeve. Blitz-CineStar nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim që mund të lindë si rezultat i përdorimit ose pamundësisë për të përdorur këtë faqe interneti.

Ankesat

 1. Të gjitha ankesat, përveç e-mail info.ks@cinestacinemas.eu mund të dorëzohen me shkrim në adresat e mëposhtme:

Blitz-CineStar LLC

Rruga Fehmi Agani 79/8, 10 000 Prishtinë, Kosovë
ose

CineStar Megaplex Prishtina Mall, M2 Magjistralja Prishtinë – Ferizaj, kilometri i 10-të, Graçanicë, Prishtinë 10000

Dispozitat e përgjithshme

 1. Marrëdhënia juridike mes jush dhe Blitz-CineStar rregullohet nga ligjet pozitive të Republikës së Kosovës. Në rast mosmarrëveshjeje, juridiksion do të ketë gjykata kompetente në Kosovë.
 1. Deklarata e Privatësisë përshkruan në detaje se si ne i përdorim të dhënat tuaja, çfarë të drejtash keni ju si subjekt i të dhënave dhe si t’i ushtroni ato. Ju lutemi lexoni me kujdes përpara se të jepni të dhënat tuaja personale.

Rruga Fehmi Agani 79/8

10 000 Prishtinë, Kosovo

GET DIRECTIONS

CINESTAR NË RAJON

28 lokacine
28,000 ulëse
4.5 milion bileta të shitura
5 kinema me pesë yje

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.